Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 46/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005r.

w sprawie powołania koordynatora współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759) zarządzam, co następuje:

§ 1. Z dniem 12 kwietnia 2005r. na koordynatora współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi powołuję p. Barbara Konopka - inspektora Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

§ 2. Zadania koordynatora:
1. Prowadzi na stronach internetowych Informator o Usługach świadczonych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, dotowanego przez Gminę Orzysz, który zawierać będzie:
- nazwę organizacji,
- miejsce, termin oraz godzinę świadczenia usług,
- forma realizacji dotowanego zadania publicznego.
2. W porozumieniu z referatami Urzędu Miejskiego w Orzyszu i jednostkami organizacyjnymi Gminy Orzysz rejestruje oferty realizacji zadań Gminy przez podmioty uprawnione Ustawą.
3. Uczestniczy w pracach Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego.
4. Sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań Gminy Orzysz przez organizacje pozarządowe, finansowane ze środków Gminy.
5. Sporządza roczne zbiorcze zestawienie z realizacji przez organizacje pozarządowe wszystkich zadań finansowanych z budżetu Gminy i przekłada do zaopiniowania Zespołowi Konsultacyjno-Opiniującemu w pierwszym kwartale następnego roku.
6. Przyjmuje wnioski o użyczenie lokalu na działalność statutową organizacji.
7. Odpowiada za informacje dotyczące organizacji pozarządowych zamieszczane w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

§ 3 . Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 18 kwi 2005 08:45
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2005 11:05
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:28
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2607 razy