Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 47/05 Burmistrza Orzysza z dnia 12 kwietnia 2005r.

w sprawie ustalenia wzorów typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący oraz wymaganych załączników do składanych ofert przez organizacje pozarządowe
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 Nr167,poz.1759 ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam następujące wzory typowych formularzy stosowanych przez Zespół Konsultacyjno-Opiniujący , stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia:
1. wzór oświadczenia członków Zespołu - załącznik nr 1,
2. wzór indywidualnej karty oceny oferty – załącznik nr 2,
3. wzór zbiorczej karty oceny ofert – załącznik nr 3,
4. wzór protokołu z prac Zespołu - załącznik nr 4.
§ 2. Wzory wymaganych druków ofert, umów i sprawozdań określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonywanie zadania publicznego i zwrotu sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 193, poz. 1891/.
§ 3. Ustalam wymagane załączniki do składanych ofert przez organizacje pozarządowe w procedurze otwartego konkursu ofert :
1. Odpis aktualny lub wyciąg z właściwego rejestru / ważny do 3 miesięcy od daty uzyskania/.
2. Aktualny statut/ potwierdzony przez organ rejestrowy/.
3. Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające , że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłacaniem podatków lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności / ważne 6 tygodni od daty uzyskania/.
4. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z opłaceniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne albo społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie , odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności / ważne 6 tygodni od daty uzyskania/ . W przypadku gdy wnioskodawca nie jest płatnikiem składek ZUS osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu składają w tym zakresie stosowne pisemne oświadczenie.
5. Pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji, gdy umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji .
6. Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie ubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie.
7. Pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego.
8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, z wyłączeniem organizacji utworzonych w roku, w którym ubiegają się o dotację.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 47/05
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 kwietnia 2005r.

Otwarty Konkurs Ofert nr......./200....
WZÓR
Oświadczenie członka Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego

Imię i nazwisko ...................................................................................................................

Oświadczam, co następuje:

1. W terminie od ......................... roku do dnia dzisiejszego byłem (jestem) związany stosunkiem prawnym, z tytułu którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:
a) ..........................................................................................................................................,
b) ..........................................................................................................................................,
c) ..........................................................................................................................................,
d) ...........................................................................................................................................

2. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – funkcja):
a) ..........................................................................................................................................,
b) ..........................................................................................................................................,
c) ..........................................................................................................................................,
d) ...........................................................................................................................................

3. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):
a) ..........................................................................................................................................,
b) ..........................................................................................................................................,
c) ..........................................................................................................................................,
d) ...........................................................................................................................................

4. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:
a) ..........................................................................................................................................,
b) ..........................................................................................................................................,
c) ..........................................................................................................................................,
d) ...........................................................................................................................................

5. Złożenie oświadczenia nie może nastąpić po przystąpieniu do pracy Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego oferty, złożone w otwartym konkursie ofert.

Orzysz, dnia............................................. podpis..................................


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 47/05
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 kwietnia 2005r.


Otwarty Konkurs Ofert nr......./200....
WZÓR
Indywidualna karta oceny oferty nr ...............


Imię i nazwisko członka Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ..................................................................

Nazwa Organizacji ........................................................................................................................................

Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie ...................................................................................

Wykonanie zadania będzie polegało na ........................................................................................................

Kryteria Ilość punktów

1. Ocena możliwości realizacji zadania 0 -50 pkt. ...................

2. Ocena przedstawionej kalkulacji
kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania 0 -20 pkt ....................


3. Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadania 0 - 20 pkt ....................


4. Inne kryteria 0 -10 pkt ....................

Razem punktów max 100 pkt .....................

...............................................................
podpis członka Zespołu
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 47/05
Burmistrza Orzysza
z dnia 12 kwietnia 2005r.


Otwarty Konkurs Ofert nr......./200....
WZÓR

Zbiorcza karta oceny oferty nr ............/...........

Zespół Konsultacyjno-Opiniujący ocenił ofertę ................................................................na realizację

zadania publicznego w zakresie ...................................................................................................................

Wykonanie zadania będzie polegało na .......................................................................................................

Członkowie Zespołu przyznali ofercie łącznie ........ punktów przy ......... oceniających członkach Zespołu, co daje ofercie średnią ocenę w ilości .................punktów.

Zespół Konsultacyjno-Opiniujący rekomenduje/ nie rekomenduje Burmistrzowi Orzysza ocenianą ofertę do realizacji................................................................
Przewodniczący Zespołu
Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 47/05
Burmistrza Orzysza
WZÓR z dnia 12 kwietnia 2005.

Protokół z prac Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego
Otwartego Konkursu Ofert nr ....../200...
z dnia .......................................................

W dniu .................................... obradował Zespół Konsultacyjno-Opiniujący powołany Uchwałą Nr ................ Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia ........................

Zespół zajmujący się opiniowaniem wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne oceniła oferty złożone przez następujące podmioty, które otrzymały następującą ilość punktów:
Nazwa podmiotu Ilość punktów
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.Zespól rekomenduje Burmistrzowi Orzysza do realizacji ofertę(y) nr ....................................................................................................
Przewodniczący ZespołuZałączniki:
1. Zbiorcze karty oceny ofert.
2. Indywidualne karty oceny ofert.
3. Oświadczenia członków Zespołu
4. Lista obecności.


Data powstania: czwartek, 14 kwi 2005 11:32
Data opublikowania: piątek, 15 kwi 2005 13:19
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:28
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2904 razy