Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie w sprawie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych

do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/130/16 z dnia 27.01.2016r. Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie: Uchwalenia rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Burmistrz Orzysza zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

I.Wymagania ogólne dla członków komisji konkursowych:
Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach  mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1.Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.  
2.Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert,
3.Posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).

II.Zadaniem komisji jest ocena merytoryczna ofert realizacji zadań publicznych złożonych do otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

III.Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

IV.Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych podpisane przez zainteresowana osobę oraz organizację zgłaszającą należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
12-250 Orzysz
lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta pok. Nr 4, w terminie do 14 marca 2016r.

V.Zgodnie z art. 15 ust. 2 da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

1.Żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
2.Wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3.Wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f ustawy.

VI.Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.

VII.Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Z-ca Burmistrza

mgr Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 mar 2016 15:53
Data opublikowania: piątek, 4 mar 2016 15:57
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Iwona Borzymowska
Artykuł był czytany: 1288 razy