Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2016r.

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Orzysz w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), które realizują projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych służące realizacji zadań publicznych gminy.
I Rodzaj zadania publicznego:
1.Nazwa zadania konkursowego:
Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych.
2.Konkurs ma na celu:
1)Dofinansowanie projektów skierowanych do mieszkańców Gminy Orzysz, służących do realizacji zadań publicznych w gminie, w ramach dziedzin wymienionych w Programie współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz objętych konkursem zewnętrznej instytucji grantodawczej;
2) zwiększenie wykorzystania funduszy zewnętrznych, w tym europejskich na rzecz rozwoju gminy, tj. realizacji jej zadań poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe z wykorzystaniem środków zewnętrznych.
3.W ramach realizacji zadania wspierane będą projekty, na które oferenci pozyskali lub są w trakcie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
4.Informacje dotyczące zadań:
1)Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wspierania wraz z udzielaniem dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych służących realizacji zadań publicznych gminy.
2)Miejsce realizacji zadań: Gmina Orzysz.
3)Dofinansowanie zadania w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych muszą być realizowane od podpisania umowy do 31 grudnia 2016r.
4)Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania zadania, jego przeprowadzenie oraz zakończenie.
5.Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów wynikających bezpośrednio z realizacji zadania.
II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
1.W 2016 roku na realizację zadań publicznych wymienionych w punkcie I,zgodnie z budżetem Gminy Orzysz na rok 2016, przeznacza się kwotę 20 000,00 zł ( dwadzieścia tysięcy złotych).
2.Zastrzega się prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia środków przeznaczonych do rozdysponowania w niniejszym konkursie, w zależności od ilości i jakości złożonych ofert, lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji
1.O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 wymienionej w ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), zwanymi dalej „oferentami”.
2.Oferta, która otrzymała dofinansowanie z budżetu Gminy Orzysz, nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego na wkład własny.
3.Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z art. 12 tej ustawy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm..).
4.Środki finansowe z budżetu Gminy Orzysz mogą być przyznane na sfinansowanie tzw. „wkładu własnego” organizacji do wniosku, projektu bądź oferty, zwanego dalej „projektem”, realizowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Orzysz.
5.Ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu, może złożyć oferent, który:
1)otrzymał już na realizację projektu środki spoza budżetu Gminy Orzysz, przyznane w ramach otwartego naboru,
2)stara się o wsparcie projektu ze środków spoza budżetu Gminy Orzysz (warunkiem jest złożony projekt).
6.Dotacja może zostać udzielona organizacjom realizującym zadania gminy  - w wysokości do 100% wymaganego wkładu własnego, tj. takiego, który ma ona obowiązek zapewnić – zgodnie z zasadami innych konkursów/programów/ funduszy – przy pozyskaniu środków finansowych na realizację zadań ze źródeł zewnętrznych.
7.Oferta powinna zawierać informacje na temat zewnętrznych środków finansowych, które organizacja zamierza pozyskać lub pozyskała, nazwę funduszu/programu, termin składania wniosku o dotacje, przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, termin podpisania umowy z partnerem zewnętrznym.
8.Środki przyznane na wsparcie realizacji zadania zostaną uruchomione w przypadku podpisania umowy przez organizację z instytucją zewnętrzną i po dostarczeniu kopii podpisanej umowy do Urzędu Miejskiego w Orzyszu. Jest to, oprócz wyboru oferty przez Burmistrza, niezbędny warunek  do zawarcia umowy z Gminą Orzysz i przekazania środków finansowych organizacji.
9.W przypadku, gdy organizacja nie uzyska dotacji  na realizację zadania z innych źródeł, deklarowanych w ofercie konkursowej, nie zostanie z nią również  zawarta umowa  na realizację zadania.
10.Burmistrz Orzysza może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy  w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja lub jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i/ lub finansową oferenta.
11.W przypadku rezygnacji organizacji lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza z przyczyn opisanych wyżej, Burmistrz może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, spełniającą  warunki konkursowe ofertę.    
12.Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w  przytoczonej w  ust. 1 ustawie, Programie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3  wymienionej ustawy  na 2016 rok oraz ogłoszeniu o konkursie.
13.Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą  podpisania umowy na realizację zadania, a środki przyznane w ramach dotacji muszą zostać wydatkowane  zgodnie z kosztorysem.
14.Oferent zobowiązany jest przedstawić potwierdzoną kopię wniosku o dotację ze środków zewnętrznych.
15.Środki zewnętrzne należy rozumieć jako środki finansowe pochodzące m.in. z funduszy:
1)budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
2)Unii Europejskiej,
3)strukturalnych,
4)innych państw i organizacji międzynarodowych,
5)polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
6)podmiotów komercyjnych.
16.Szczegółowe  warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta między wyłonionym oferentem  a Gminą Orzysz.
17.W przypadku, gdy oferent nie uzyska dofinansowania ze źródeł  zewnętrznych, umowa dotacyjna nie zostanie zawarta.
18.W przypadku, gdy oferent nie otrzymał jeszcze decyzji zewnętrznej  instytucji grantodawczej o dofinansowaniu realizacji projektu, dotacja z budżetu gminy Orzysz zostaje przyznana warunkowo.
19.Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego w sprawie  wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)  wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
20.Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
21.Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawarte w niej informacje odpowiada oferent.
22.Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej  oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
23.Okres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków pochodzących z dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy do terminu określonego w podpisanej umowie.
24.Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty  kopię umowy na finansowe wsparcie realizacji projektu ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Orzysz lub kopię złożonego projektu do instytucji dysponującej środkami spoza budżetu Gminy Orzysz, wraz  z dowodem złożenia (nadania)  lub oświadczeniem o złożeniu projektu.
25.Świadczenia wolontariuszy oraz praca oferenta stanowią wkład osobowy oferenta i powinny być ujęte w formularzu ofertowym. Wycena wkładu osobowego oferenta nie może stanowić więcej niż 50 % sumy środków wykazanych jako środki finansowe własne, środki finansowe z innych źródeł  oraz wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
26.Za finansowe środki  własne i środki z innych źródeł  nie uznaje się wyceny wkładu rzeczowego oferenta oraz wyceny wkładu rzeczowego innych podmiotów nieodpłatnie biorących udział w realizacji zadania. Za finansowe środki własne i środki z innych źródeł  nie uznaje się środków finansowych  pochodzących z budżetu gminy Orzysz (środków ujętych w budżetach komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy).
27.Środki pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystane na: wydatki inwestycyjne, zakup urządzeń i sprzętu zaliczanego do majątku trwałego (w tym zakup sprzętu powyżej kwoty 3,5 tys. zł – cena jednostkowa), zakup gruntów, działalność gospodarczą oraz polityczną i religijną.
28.Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze ww. konkursu. W ramach zadania możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty tego samego oferenta.
29.W przypadku, gdy suma wnioskowanych dotacji, wynikająca ze złożonych ofert, przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, przy możliwości zmniejszenia zakresu zadania z wnioskowanej oferty.
30.W przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż podana w złożonej ofercie, oferent może:
1)odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie ogłaszającego konkurs
w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników;
2)przystąpić do uzgodnień z ogłaszającym konkurs na temat zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania publicznego, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, zachowując podstawowe cele merytoryczne zadania; w zaktualizowanym kosztorysie  realizacji zadania oferent może zmniejszyć wysokość wkładu własnego z zastrzeżeniem, że  zachowane muszą być procentowe proporcje dotacji i wkładu własnego określone w ofercie złożonej w konkursie ofert.
31.Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
32.Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
33.Upoważnieni przedstawiciele oferenta  zobowiązani są do  osobistego zgłoszenia się  do Urzędu  w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
34.Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
IV.Warunki realizacji zadania
1.Środki z dotacji można wykorzystać na dofinansowanie zadania publicznego realizowanego na rzecz mieszkańców Gminy Orzysz.
2.Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3.Najwyższa staranność  oznacza w szczególności wykorzystanie przyznanych kwot zgodnie
z przeznaczeniem szczegółowo określonym w umowie, prawidłowe, rzetelne i terminowe  sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych oraz oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
4.Zadanie powinno być zrealizowane w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu działaniami objęci byli mieszkańcy Gminy Orzysz.
5.Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W takim przypadku wszyscy oferenci  odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
6.Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego udział partnera w realizacji zadania.
7.Zadanie publiczne zawarte w ofercie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, chyba że podmiot, który zawarł umowę na realizację zadania publicznego, zleci realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, nie będącymi stronami umowy. Informacja o takim zleceniu realizacji całości lub części zadania musi być wskazana w ofercie.
8.Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności
o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak nie stanowiących jego meritum.
9.Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne  prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.
10.W ofercie należy zamieścić deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego. W przypadku odpłatnego wykonania zadania publicznego, planowana kwotę od adresatów należy wpisać w odpowiedniej  tabeli w  ofercie.
11.Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się  do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
12.Za koszty kwalifikowane uznaje się koszty:
1)niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego), w części dotyczącej realizacji zadania,
2)spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
13.Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).
14.Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania, są zobowiązane zamieścić w sposób czytelny informację w wydawanych przez siebie, w ramach realizacji  zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Gminę Orzysz, np. w następującym brzmieniu „Zadanie [nazwa zadania] jest realizowane/zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Gminy Orzysz”.
15.W przypadku gdy oferent jest czynnym podatnikiem podatku VAT i ma możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, oferent jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.
16.Wszelkie zmiany merytoryczne i finansowe w realizacji zadania, w tym zmiany związane
z terminem i harmonogramem jego realizacji, winny być zgłaszane do właściwej merytorycznej komórki organizacyjnej  Urzędu.
V.Termin i warunki składania ofert
Pierwszy termin składania ofert mija 24 marca 2016 r., o godz. 15:30.
W drugim terminie oferty będą rozpatrywane w trybie ciągłym do 31 lipca 2016 roku lub do wyczerpania puli środków.
Oferty należy składać w  jednym z niżej wskazanych sposobów:
1)osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pok. nr 4), ul. Giżycka 15 12-250 Orzysz,
2)za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Urząd Miejski w Orzyszu ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz
Oferty wraz z załącznikami  należy składać w zamkniętej opisanej kopercie: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania konkursowego wskazanego w ogłoszeniu lub tytuł zadania.
Jeżeli środki finansowe przeznaczone na ten konkurs zostaną w całości rozdysponowane w pierwszym lub kolejnych terminach, zastrzega się możliwość zakończenia naboru wniosków.
VI.Wymagana dokumentacja
1.Obligatoryjnie należy złożyć:
1)prawidłowo wypełniony formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Formularz oferty wraz ze wzorami załączników wymienionych w ogłoszeniu, dostępny jest na stronie internetowej www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym w lub w pok. nr 32 w siedzibie Urzędu.
2)kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących – zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
3)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie  do działania w imieniu oferenta lub oferentów;
4)kopię wniosku o dotacje ze środków zewnętrznych,  złożonego do instytucji grantodawczej,  potwierdzoną za zgodność z oryginałem;
5)pismo z instytucji grantodawczej potwierdzające przyznanie dotacji w ramach złożonego projektu lub kopię umowy zawartej z tą instytucją o przyznaniu dotacji, lub oświadczenie o podpisanej umowie przyznającej dotacje  ze środków zewnętrznych lub o oczekiwaniu na decyzję grantodawcy.
6)w przypadku spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością dokumenty poświadczające, że nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
7)w przypadku współpracy oferenta przy realizacji zadania publicznego z jednostką organizacyjną gminy Orzysz – potwierdzenie ze strony tej jednostki o chęci współpracy przy danym zadaniu;
8)sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni okres rozliczeniowy (zgodnie z zakresem działalności określonym w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), lub w przypadku krótszej działalności, za okres tej działalności (od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty);
Pouczenie:
Przez sprawozdanie finansowe rozumie się zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, sporządzane na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 330 z późn. zm.) i składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Dopuszcza się możliwość przedłożenia sprawozdania złożonego do właściwego organu, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez organ zatwierdzający.
9)kopię Statutu organizacji/kopię aktualnego dokumentu określającego cel i zadania oferenta;
10)umowę partnerską lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania w ofercie  partnera.
11)w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizacje zadania publicznego oraz dokument upoważniający jednego z partnerów do działania w imieniu oferenta.
2.Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć kopie dokumentów potwierdzających  wymagane kwalifikacje i kompetencje  kadry, która będzie realizowała zadanie oraz  rekomendacje i opinie.
3.W przypadku, gdy oferta jest składana przez więcej niż jeden podmiot, każdy z podmiotów zobowiązany jest do załączenia ww. kompletu dokumentów wymaganych.
4.Po otrzymaniu  informacji o przyznaniu dotacji oferent zobowiązany jest dostarczyć do merytorycznej komórki Urzędu:
1)zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu  realizacji zadania, stanowiących załączniki do umowy;
2)potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych ofercie niezbędnych do przygotowania umowy;
3)oświadczenia o statusie oferenta jako podatnika VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT).
VII. Termin i tryb wyboru oferty
1.Decyzje o udzieleniu dotacji podejmowane  będą przez Burmistrza Orzysza.  Wybór ofert do realizacji nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia oferty.
2.Zarządzeniem Burmistrza Orzysza powołana zostanie komisja konkursowa, do opiniowania ofert. Szczegółowy tok pracy Komisji określi regulamin pracy komisji konkursowej.
3.Oferta nie spełniająca wymogów kompletności podlega uzupełnieniu przez podmiot składający w terminie 3 dni od daty powiadomienia o zaistniałych brakach. Powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem telefonu, e- maila lub faksu.  
4.Oferta nie będzie poddawana ocenie merytorycznej, tym samym zostanie odrzucona w sytuacji, gdy nie spełnia wymogów poprawności lub nie została uzupełniona w wyznaczonym terminie.
5.Komisja konkursowa po dokonaniu oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu, rekomenduje Burmistrzowi Orzysza zadania do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością Rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Orzysza w drodze zarządzenia.
6.Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.orzysz.pl, na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Orzyszu przy ul. Giżyckiej 15 oraz na stronie internetowej www.orzysz.pl
7.Od zarządzenia Burmistrza Orzysza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.
8.Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
9.Zarządzenie Burmistrza Orzysza jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z podmiotem, którego oferta została wybrana.
10.Poinformowanie organizacji, których oferty zostały odrzucone w postępowaniu konkursowym nie wymaga formy pisemnej.
11.Burmistrz Orzysza  zastrzega sobie prawo do:
1)odstąpienia od rozstrzygnięcia, w części lub w całości, otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny;
2)zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację  zadania w trakcie trwania konkursu, zmiany podziału środków finansowych na zadania objęte konkursem,
3)dofinansowania jednej oferty lub niedofinansowania żadnej z ofert.
IX. Informacja, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o zrealizowanych przez Burmistrza Orzysza w roku 2014 i 2015  zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami.
W 2014 roku  i w 2015 roku nie  wydatkowano środków na ten cel.
X.Postanowienia końcowe
1.Zarządzenie Burmistrza Orzysza  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Umowa określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zdania. Wzór umowy określa  załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
2.W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy z przyczyn opisanych powyżej, Burmistrz  może zarezerwować środki przeznaczone na:
1)inną ofertę złożoną  w ramach niniejszego konkursu spełniającą wymogi formalne,
2)zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
3.Informacji w powyższej sprawie  udziela Inspektor Urzędu Miejskiego w Orzyszu Iwona Borzymowska, pok. 32, nr telefonu do kontaktu: 87 424 15 77, e-mail: Iwona.borzymowska@um.orzysz.pl (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, w środy 8:30-16:30).


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 mar 2016 17:24
Data opublikowania: środa, 2 mar 2016 17:28
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Iwona Borzymowska
Artykuł był czytany: 1656 razy