Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu

w sprawie karty wspólpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
UCHWAŁA Nr XXX/515/05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 03 marca 2005 r.

w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego


Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568; z 2004r Nr 102, poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759/, oraz art. 118 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148; Nr 45, poz. 391; Nr 63, poz. 594; Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 88 poz. 961; Nr 153, poz.1271, Nr 96, poz. 874, Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 122, poz. 1315, Nr 156, poz. 1300, Nr 166 , poz.1611, Nr 93, poz. 890; Nr 123, poz. 1291; Nr 121, poz. 1264; Nr 210, poz. 2135/, Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje:


§ 1. Uchwala się kartę współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Wiesław Wasilewski
KARTA WSPÓŁPRACY
GMINY ORZYSZ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

PREAMBUŁA

Rada Miejska w Orzyszu przekonana, że wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot oraz przekonana, że wszelka współpraca z obywatelami musi realizować się na zasadach partnerskich, a także zważywszy, że społeczeństwo demokratyczne nie może dobrze i skutecznie funkcjonować bez aktywnej działalności obywateli zaspokajających swoje potrzeby zgodnie ze swą wolą.
1. Celem funkcjonowania Gminy jest zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców.
2. Istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska mieszkańców.
3. Obywatelska działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych umacnia w nich świadomość odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną.
4. Dobre funkcjonowanie organizacji pozarządowych sprzyja tworzeniu więzi społecznych i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
5. Działalność organizacji pozarządowych pozwala na efektywniejsze zaspokajanie potrzeb konkretnych grup mieszkańców dzięki dobremu rozpoznaniu potrzeb i podejmowaniu przedsięwzięć nie obejmowanych przez struktury Gminy.
6. Sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.
Uchwala niniejszy dokument

ROZDZIAŁ I

KIERUNKI POLITYKI GMINY WOBEC ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ INNYCH PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 1. Ilekroć w załączniku mowa jest o:
1/ Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135),
2/ Gmina – należy przez to rozumieć Gminę Orzysz,
3/ Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Orzyszu,
4/ Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Orzysza,
5/ Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Orzyszu,
6/ Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 Ustawy tj.:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. 1. Przyjmuje się, że realizacja niektórych zadań Gminy, może dokonywać się przez współpracę z Organizacjami, które w związku z tym będą otrzymywać na ich realizację pomoc, w tym także finansową, z budżetu Gminy oraz z funduszy celowych, których dysponentem jest Gmina.
2. Przekazanie środków finansowych Organizacjom może się dokonywać wyłącznie w trybie przepisów, określonych w Ustawie , a w przypadkach nie objętych wyżej wymienionymi przepisami zgodnie z postanowieniami niniejszej karty.
3. Współpraca Gminy z Organizacjami ma charakter priorytetowy i jest elementem strategii rozwoju Gminy.
4. Nadrzędnym celem współpracy jest objęcie nią możliwie najszerszych obszarów aktywności obywatelskiej w społeczności lokalnej.

§ 3. Rada Miejska, uchwalając corocznie budżet, będzie zapewniać w nim środki na realizację zadania publiczne realizowane przez Organizacje.

ROZDZIAŁ II

FORMY I ZASADY WSPÓŁPRACY GMINY Z ORGANIZACJAMI

§ 4. Partnerami Gminy w programie współpracy są Organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 1 – 3 Ustawy.

§ 5. 1. Funkcję koordynatora współpracy Gminy z Organizacjami pełni Koordynator powołany Zarządzeniem przez Burmistrza, zwany dalej Koordynatorem.
2. Koordynator prowadzić będzie na stronach internetowych Informator o Usługach świadczonych przez Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego dotowanych przez Gminę , zawierający informacje o nazwie Organizacji, miejscu, terminie oraz godzinie świadczenia usług oraz formie realizacji dotowanego zadania publicznego.

§ 6. 1. Rada Miejska w Orzyszu powoła Zespół Konsultacyjno – Opiniujący, zwany dalej Zespołem.
2. W skład Zespołu wchodzą:
1) dwóch radnych Rady Miejskiej,
2) dwaj przedstawiciele Burmistrza,
3) dwaj przedstawiciele Organizacji, wyłonieni w drodze wyborów na spotkaniu przedstawicieli tych Organizacji .
3. Zespół powoływany jest na okres do końca kadencji Rady Miejskiej.
4. Członek Zespołu powołany w trakcie kadencji Rady Miejskiej wykonuje swoje obowiązki do końca kadencji Rady Miejskiej.
5. Odwołanie zespołu lub jego członków odbywa się w trybie przewidzianych dla ich powołania.
6. Członkowie Zespołu wykonują swoje obowiązki nieodpłatnie.
7. Zespół pracuje w oparciu o zasady przyjęte dla stałej komisji Rady Miejskiej.
8. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. Przewodniczący i wiceprzewodniczący wybierani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§ 7. Do zadań Zespołu należy:
1. Dokonywanie oceny zasad realizacji polityki Gminy wobec Organizacji i przedstawienie jej wraz z wnioskami Burmistrzowi i Radzie Miejskiej oraz na spotkaniu przedstawicieli organizacji raz w roku.
2. Dokonywanie oceny inicjatyw wspierających Organizacje.
3. Współpraca z Burmistrzem oraz komisjami Rady Miejskiej w zakresie opiniowania wniosków o dotacje Organizacji, udzielanych w trybie postanowień niniejszej Karty lub udzielania innych form pomocy oraz rozpatrywanie i opiniowanie innych spraw przekazywanych przez Radę Miejską lub Burmistrza.
4. Monitorowanie oraz doskonalenie zasad współpracy Gminy z Organizacjami.
5. Kreowanie koncepcji współpracy między Gminy a Organizacjami.
6. Wyrażanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Organizacji.

§ 8. Gmina udziela Organizacjom pomocy w formach określonych rokrocznie w Programie współpracy Gminy z Organizacjami.
§ 9. 1. Gmina może przekazać Organizacji do realizacji zadanie własne, przekazując na ten cel dotacje.
2. Przekazanie dotacji na realizację danego zadania odbywa się na mocy umowy, zawartej pomiędzy Burmistrzem a Organizacją, przejmującą jego wykonywanie.
3. Przekazanie środków publicznych w innej formie niż dotacje odbywa się zgodnie z procedurami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.

ROZDZIAŁ III

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOTACJI DLA ORGANIZACJI
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 10. 1. Dotacje dla Organizacji przyznawane są przez Burmistrza.
2. W ramach opisanych wyżej form dotowania, finansować można wyłącznie realizację zadań publicznych nie opisanych w art. 4 ustawy i nie objętych wyłączeniami innych ustaw szczególnych.
3. Dotacje nie będą udzielane w szczególności na:
1) prowadzenie działalności gospodarczej,
2) realizację zadań już zleconych danej organizacji przez jednostki organizacyjne Urzędu,
3) zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zgłoszonego projektu,
4) działania, których celem jest prowadzenie badań, analiz i studiów, po których nie następuje faza wdrożenia,
5) tworzenie funduszy kapitałowych,
6) działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
7) dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
8) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
9) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów.
4. Organizacja, ubiegająca się o przyznanie dotacji, zobowiązana jest do złożenia w kancelarii Urzędu wniosku na obowiązującym formularzu, wraz z niezbędnymi załącznikami.
5. Rozpatrując wniosek o dotację, ocenia się w szczególności:
1) merytoryczną wartość projektu, jego zbieżność z priorytetami potrzeb i zadań Gminy,
2) wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy,
3) koszty projektu, w tym:
a) wysokość wkładu własnego wnioskodawcy,
b) udział innych źródeł finansowania,
c) strukturę wydatków,
4) dokonania wnioskodawcy,
5) dotychczasową współpracę z samorządem,
6) współpracę z innymi instytucjami publicznymi,
7) ocenę możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową,
8) analizę wykonania zadań zleconych Organizacji w okresie poprzednim, z uwzględnieniem w szczególności rzetelności i terminowości ich realizacji,
9) zgodność celów projektu z celami statutowymi Organizacji.
6. Zawierając umowę z Organizacją, określa się w niej w szczególności:
1) strony umowy, NIP, REGON, rachunek bankowy,
2) zakres przedmiotowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
3) wysokość środków budżetowych, przeznaczonych na realizację zadania,
4) cel i sposób jego realizacji,
5) formę i terminy przekazania organizacji dotacji,
6) szczegółowy sposób i termin rozliczenia dotacji, zgodny z wymaganiami dysponenta środków,
7) tryb kontroli wykonywanego zadania,
8) sankcje z tytułu niewłaściwego wykorzystania dotacji lub wykorzystania środków finansowych na cele inne niż określone w umowie, a w szczególności:
a) termin zwrotu środków finansowych wykorzystanych na inne cele,
b) wysokość oprocentowania środków finansowych, o których mowa w lit. a),
9) zasady zwrotu niewykorzystanej dotacji.
7. Po wykonaniu zadania Organizacja, zobowiązana jest do rozliczenia dotacji na obowiązującym formularzu, a w szczególności do złożenia następujących dokumentów:
1) sprawozdania merytorycznego, oceny efektów projektu i opisu możliwości jego kontynuacji,
2) całkowitego rozliczenia finansowego projektu – potwierdzonego przez osobę odpowiedzialną za finanse w organizacji.
8. Brak rozliczenia w ustalonym umową terminie, wykorzystanie dotacji niezgodnie z przedmiotem umowy lub podanie nieprawdziwych danych pozbawia daną Organizację możliwości otrzymania dotacji z budżetu Gminy przez okres najbliższych 3 lat.
9. Jeżeli zaistnieją okoliczności wskazane w ust. 8 Organizacja jest zobowiązana do niezwłocznego zwrotu dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
10. W przypadku nie zwrócenia dotacji przez Organizację, Gmina domagać się będzie jej zwrotu na drodze sądowej.
11. Organizacja jest zobowiązana do zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych zapisu o dotowaniu programu przez Gminę.
12. Decyzja dotycząca przyznania dotacji jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 11. Wzory wymaganych druków określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru o wykonanie zadania publicznego i zwrotu sprawozdania z wykonania tego zadania / Dz. U. Nr 193, poz.1891/.


Sprawdziłem pod względem f.prawnym
Radca Prawny Waldemar Górski

Data powstania: wtorek, 22 mar 2005 10:25
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2005 14:58
Data przejścia do archiwum: środa, 16 mar 2011 09:27
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 3145 razy