Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr XXX/514/05 Rady Miejskiej w Orzyszu

w sprawie programu wspólpracy na 2005rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotamia prowadzącymi działalność pożytku publicznego
UCHWAŁA Nr XXX/514 /05
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 03 marca 2005 r.
w sprawie programu współpracy na 2005 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz. 1203; Nr 210, poz. 2135), Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy na 2005 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Wiesław Wasilewski


Załącznik

Program współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1
Ilekroć w programie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Orzysz,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Orzysza,
4) Radzie Miejskiej – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Orzyszu,
5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Orzyszu,
6) Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 Ustawy, tj.:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział II
Cele Programu

§ 2

1. Jako główny cel programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie Organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.
2. Cel główny programu planuje się zrealizować poprzez następujące cele szczegółowe:
1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie,
3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 Ustawy,
5) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd,
7) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy Organizacjami a Gminą jako elementu długoterminowego programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat.
Rozdział III.
Formy współpracy

§ 3

Współpraca z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1. Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:
1)powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tych zadań,
2)wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
1) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy,
2) udział przedstawicieli Organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach Rady Miejskiej,
3) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2005 r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,
4) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.
3. Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
1) organizowanie konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań Gminy,
2) informowanie Organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, na których opiniowane i uchwalane będą projekty uchwał dotyczących zagadnień związanych z działalnością tych Organizacji,
3) udostępnienie projektów w/w uchwał na stronie internetowej Gminy.
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli Organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, które może nastąpić w razie potrzeby w celu:
1) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
2) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
3)przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
5. Inne formy współpracy:
1) udzielanie pomocy w miarę możliwości przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udzielania sali, potrzebnych materiałów, itp.,
2) organizowaniu otwartych spotkań pomiędzy Organizacjami a przedstawicielami samorządu,
3) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej Organizacjom, np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
4) promowanie działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku,
5)nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze otwartego konkursu ofert,
6) bieżąca wymiana informacji między Urzędem a Organizacjami,
7) wspieranie Organizacji w poszukiwaniu środków finansowych i innych źródeł, zwłaszcza pomoc w pozyskiwaniu przez Organizacje partnerów zagranicznych i środków z funduszy międzynarodowych, w szczególności z Unii Europejskiej,
8) udostępnianie nieodpłatnie obiektów będących własnością Gminy niezbędnych do
realizacji zadań Organizacji.

Rozdział IV.
Rodzaje zadań publicznych realizowanych przy udziale Organizacji w 2005 r.

§ 4

W roku 2005 Gmina przeznacza środki finansowe przewidziane na realizację zadań w zakresie :
1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych, rajdów oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych,
2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania krajoznawstwa poprzez organizację imprez krajoznawczych, wydawnictwa promocyjne,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – organizowanie konkursów, spotkań, warsztatów, konferencji, seminariów i innych imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i sztuki oraz jej promocji zagranicznej, wspieranie wszelkich form edukacji kulturalnej,
4) ochrony i promocji zdrowia – wspieranie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia poprzez działania z zakresu profilaktyki uzależnień, organizację imprez promujących zdrowy styl życia, realizację programów profilaktycznych i terapeutycznych. Organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,
5) ochrony zabytków i obiektów będących w zasobach konserwatorskich-
popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków oraz upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie kulturowym miasta, a także konserwacja i restauracja zabytków.
6) ochrony przyrody – wspieranie edukacji przyrodniczej i promocja walorów
ekologicznych


Rozdział V.
Zasady współpracy

§ 5

1. Współpraca Gminy z Organizacjami opiera się na zasadach:
- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa,
- efektywności,
- uczciwej konkurencji,
- jawności.2. Zlecanie realizacji zadań Gminy Organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej na 2005 r.
5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać oferty na realizację zadań publicznych w tym również tych, które są już realizowane w inny sposób także przez organy administracji publicznej.
6. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji z budżetu Gminy , jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu tego zadania .

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 6

W terminie nie późniejszym niż do 30 grudnia 2005 r. Rada Miejska uchwali Program współpracy Gminy z Organizacjami na 2006 r., biorąc pod uwagę w szczególności:
a) formy współpracy, o których mowa w rozdziale III niniejszego Programu,
b) informację Burmistrza o współpracy z Organizacjami,
c) informację Burmistrza o realizacji zadań publicznych objętych Programem, a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.Data powstania: wtorek, 22 mar 2005 10:16
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2005 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 lut 2006 15:15
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2360 razy