Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

        Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., wsprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Burmistrz Orzysza

zaprasza

organizacje pozarządowymi i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

 

 

1. Przedmiot Konsultacji: Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016r.

 

2. Termin konsultacji: od 27 października do 3 listopada 2015r.

 

3. Forma Konsultacji:

a/ projekt rocznego Programu współpracy oraz formularz zgłaszania uwag i opinii zamieszczony jest na stronie www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,

b/ konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy,

c/ wypełnione formularze można składać w terminie do 3 listopada br. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - pok. 31, przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu lub e-mail um.orzysz.pl. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać „Konsultacje Roczny program współpracy 2016”

d/ wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Orzysz.

 

 

Burmistrz

(-) mgr Zbigniew Włodkowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 27 paź 2015 12:35
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2015 12:50
Opublikował(a): Jadwiga Gryncewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1352 razy