Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na remont i przebudowę budynków nr 1 i 2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS w Orzyszu.

 

 

WIG.271.4.2015.KCH                                                                       Orzysz, 2015-07-16

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.bip.orzysz.pl

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIG.271.4.2015.KCH. Nazwa zadania: Remont i przebudowa budynków nr 1 i 2 ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby ŚDS w Orzyszu.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

KONSORCJUM :

1. BIO-BIS s.c. Załęski Ireneusz; Jakubowski Wiesław Stasin 29A, 08-331 Sabnie,

2. P.P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski Kol. Kurowice 32, 08-331 Sabnie,

3. P.P.H.U. IRMA I mgr Marzena Załęska Pogorzel 5, 08-300 Sokołów Podlaski

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna ważna oferta.
Oferta w ramach przyjętych kryteriów oceny ofert otrzymała 100 punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-07-17.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

KONSORCJUM :

1. BIO-BIS s.c. Załęski Ireneusz; Jakubowski Wiesław Stasin 29A, 08-331 Sabnie

2. P.P.H.U. IRMA Ireneusz Załęski Kol. Kurowice 32, 08-331 Sabnie

3. P.P.H.U. IRMA I mgr Marzena Załęska Pogorzel 5, 08-300 Sokołów Podlaski

 

Cena oferty brutto:           2 749 296,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 80

liczba punktów w kryterium termin gwarancji: 20

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)

 

Pliki do pobrania: