Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie projektu budowlano wykonawczego rozbudowy wodociagu w Odojach

WIG.7011.12.2015.KCh.                                                                             Orzysz, dnia 2015-07-14

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.bip.orzysz.pl      

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

           Urząd Miejski w Orzyszu w Orzyszu uprzejmie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości 30.000euro.

Pracownik prowadzący sprawę : Inspektor Krystyna Chludzińska tel. 87/4241064 e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl                

                                                                      

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej
w miejscowości Odoje , gmina Orzysz.


           W zakresie zamówienia jest sporządzenie mapy do celów projektowych
z aktualnym stanem prawnym władania, opracowanie koncepcji trasy sieci która podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza, projektu budowlano-wykonawczego , kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Projektem powinny być objęte również przyłącza wodociągowe zakończone studzienką wodomierzową na granicy działki budowlanej- niezabudowanej oraz na granicy działki istniejących budynków mieszkalnych na terenie określonym w załączniku graficznym kolorem zielonym.

Miejscowość Odoje posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej wydaje Zakład Usług Komunalnych w Orzyszu sp. z o.o.. Drogi zlokalizowane na terenie objętym projektem  stanowią współwłasność osób fizycznych ,własność Gminy Orzysz, oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Wszelkie uzgodnienia z właścicielami sieci, dróg, działek, dotyczące przebiegu sieci
i przyłączy sporządzić należy na piśmie. Cała kompletna dokumentacja wraz z kompletem uzgodnień sporządzona w czterech kompletach w wersji papierowej oraz na płycie CD
w programie PDF ,
zostanie przekazana zamawiającemu w siedzibie zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia:

Proszę podać termin realizacji zamówienia określając datę przekazania dokumentacji zamawiającemu. (UWAGA wymagany termin nie dłuższy niż do 30.11.2015r.).

Należność za wykonanie zamówienia będzie opłacana przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy, w terminie 30dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury po protokólarnym odbiorze dokumentacji.

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę cenową zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

 

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

CENA

100%

#

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2015-07- 21 do godz. 12:00.

w siedzibie zamawiającego Gmina Orzysz , ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz

Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr 4 parter).

Koperta /opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres jw. i opatrzone nazwą dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

OFERTA-na wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Odoje.       

Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:

Pani Agnieszka Cąkałą -Naczelnik WIG

tel. 87/4241058, e-mail; agnieszka.cakala@um.orzysz.pl        

oraz Inspektor Krystyna Chludzińska

  1. 87/4241064, fax. 87/4241050 e-mail; krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl            

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego od 8:30 do 15:30.

 

Załączniki:

 

1.mapa poglądowa terenu objętego projektowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania: