Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w PN na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz

 

WIG.271.3.2015.KCH                                                                                   Orzysz, 07.07.2015r.                       

www.bip.orzysz.pl

TABLICA OGŁOSZEŃ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: WIG.271.3.2015.KCH. Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów i gospodarstw rolnych we wsi Gaudynki w Gminie Orzysz.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO MOSTOWE W PISZU sp. z o.o. , 12-200 PISZ
ul. Czerniewskiego 2

Uzasadnienie wyboru: Oferta PDM w Piszu sp. z o.o. jest najkorzystniejsza w zbiorze złożonych ofert,
w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała 100 punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2015-07-13.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------
Lp.:                         1.

Nazwa wykonawcy:           Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "OSTRADA" Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:             07-410 Ostrołęka, ul. Lokalna 2

Cena oferty brutto:           332 654,84 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 71,871

termin realizacji:           31.08.2015 (47dni)

Liczba pkt. w kryterium termin realizacji.: 11,914

 

Lp.:                         2.

Nazwa wykonawcy:             STRABAG Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:             05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

Adres do korespondencji: 10-450 Olsztyn, AL. Marsz.J. Piłsudskiego 76,

Cena oferty brutto:           384 724,27 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 62,144

termin realizacji:           30.09.2015 (77 dni)

Liczba pkt. w kryterium termin realizacji.: 7,272

 

Lp.:                         3.

Nazwa wykonawcy:   "PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE" w PISZU Sp. z o.o.

Adres wykonawcy:             12-200 PISZ ,ul. Czerniewskiego 2

Cena oferty brutto:           298 854,11 zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 80

termin realizacji:           12.08.2015 (28 dni)

Liczba pkt. w kryterium termin realizacji.: 20

2. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności,  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)   wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)   odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)   zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm)