Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU

z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019

 

Nabór kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu w sprawie naboru kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. kadencji ławników sądów powszechnych 2012-2015,  Prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie zwrócił się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu o przeprowadzenie naboru kandydatów na:

- 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Piszu

I. KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

II. KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
- adwokaci i aplikanci adwokaccy,
- radcy prawni i aplikanci radcowscy,
- duchowni,
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
- funkcjonariusze Służby Więziennej,
- radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


III. KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW?
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
- prezesi właściwych sądów,
- stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

IV. TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.

Rada Miejska w Orzyszu dokona wyboru ławników w terminie do dnia 31 października 2015 r.

V. WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
- informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
- 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.
(Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).

VI. WZORY DOKUMENTÓW
Dostępne w załącznikach do pobrania lub do odbioru osobistego w Urzędzie Miejskim w Orzyszu ul. Giżycka 15 w pokoju nr 3 (parter) lub nr 42 (II piętro).


VII. GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w punkcie obsługi interesanta  (pokój nr 4) lub biurze Rady Miejskiej (pokój nr 3) Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Giżycka 15 w godzinach pracy tj.
- poniedziałek - wtorek godz. od 7.30 do 15.30
- środa godz.  od 8.30 do 16.30
- czwartek - piątek godz.  od 7.30 do 15.30

Dokumenty można również przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Orzyszu
- Biuro Rady Miejskiej ul. Giżycka 15 12 – 250 Orzysz.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną po dniu 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne!

VIII. OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 87 424 10 43 lub 87 424 10 62

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Orzyszu

(-) Adam Myka

Data powstania: czwartek, 21 maj 2015 13:58
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2015 14:15
Opublikował(a): Monika Steć
Zaakceptował(a): Monika Steć
Artykuł był czytany: 1980 razy