Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej

Burmistrz Orzysza  ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej na realizacje zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) Burmistrz Orzysza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

 

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na zadanie publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego do realizacji w 2015 roku mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert,
  1. posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to                       z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
  1. są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.

Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego w/w konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

 

Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w terminie do dnia 27 maja 2015r. Decyduje data rejestracji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowej w załączeniu do niniejszego ogłoszenia do pobrania na stronie www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl/organizacje pozarządowe lub w pok. Nr 48 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 21 maj 2015 11:14
Data opublikowania: czwartek, 21 maj 2015 11:24
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1313 razy