Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Orzyszu

STATUT GMINY ORZYSZ
Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Orzysz,
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej w Orzyszu,
3) tryb pracy Burmistrza Orzysza,
4) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Orzyszu i jej komisji,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej w Orzyszu,
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Miejskiej w Orzyszu i jej komisji oraz korzystania z nich.

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Orzysz,
2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Orzyszu,
3) komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady Miejskiej w Orzyszu,
4) Komisji Rewizyjnej -należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Orzyszu,
5) radnym -należy przez to rozumieć radnego Rady Miejskiej w Orzyszu,
6) przewodniczącym obrad -należy przez to rozumieć prowadzącego obrady,
7) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Orzysza,
8) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Orzyszu,
9) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Orzysz.

Rozdział II

Gmina

§ 3. 1. Gmina Orzysz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w wyborach i referendum oraz poprzez swoje organy.

§ 4. 1. Gmina położona jest w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim i obejmuje obszar o powierzchni 363,49 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze.
4. Wykaz jednostek pomocniczych Gminy stanowi załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 5. 1. W celu wykonywania zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy stanowi załącznik Nr 4 do Statutu.

§ 6. 1. Gmina posiada herb.
2. Herbem Gminy jest herb miasta Orzysz.
3. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.
4. Gmina może posiadać własną flagę ustaloną w drodze odrębnej uchwały.
5. Barwy Gminy określa flaga.
6. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miasto Orzysz.

Rozdział III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) (1) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) nazwę jednostki pomocniczej,
2) granice,
3) obszar,
4) siedzibę władz.

§ 10. 1. Jednostki pomocnicze Gminy mogą prowadzić gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarując samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczają te środki na zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
3. Rada może uchwalać corocznie załącznik do uchwały budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, zobowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z załącznika do budżetu Gminy oraz stosowania przepisów o gospodarowaniu środkami publicznymi.

§ 11. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i informuje w tym zakresie Burmistrza, który przedkłada Radzie informacje w tym zakresie łącznie z informacją o wykonaniu budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady z urzędu.
2. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy.
2. W skład Rady wchodzą radni w liczbie piętnastu.

§ 14. 1. Rada działa:
1) na sesjach,
2) poprzez swoje komisje,
3) przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący oraz I i II Wiceprzewodniczący,
2) Komisja Rewizyjna,
3) komisje stałe, wymienione w Statucie,
4) doraźne komisje do określonych zadań.

§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje;
1) Rewizyjną,
2) Gospodarczo-Finansowa oraz Porządku Publicznego,
3) Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu,
4) Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Turystyki i Promocji Gminy.
2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać inne stałe lub doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§ 17. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porządku obrad.

§ 18. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policję sesyjną,
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6) (2) podpisuje uchwały rady, protokóły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu,
8) (3) reprezentuje Radę na zewnątrz,
9) (4) składa w imieniu Rady oświadczenia prasie w sprawach, które były przedmiotem obrad Rady.

§ 19. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 20. Do obowiązków I Wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla Przewodniczącego w razie wakatu na stanowisku Przewodniczącego.

§ 21. 1. Pod nieobecność Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Wyznaczenia do wykonywania zadań dokonuje Przewodniczący Rady na piśmie.

§ 22. W razie nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego do wykonywania zadań podczas nieobecności Przewodniczącego Rady jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący starszy wiekiem.

§ 23. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz I Wiceprzewodniczącego Rady, do II Wiceprzewodniczącego Rady § 20 stosuje się odpowiednio.

§ 24. 1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 25. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu, zatrudniony na stanowisku obsługi Rady.

Rozdział V

Tryb pracy Rady

1. Sesje Rady

§ 26. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawierające prawnie nie wiążące zobowiązanie się do określonego postępowania,
3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
4) apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy lub zadania.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń i apeli nie ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

§ 27. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. (5) Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane z zachowaniem zasad określonych w § 28.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
5. (6) Na ostatniej sesji roku Rada uchwala plan pracy na rok następny.

2. Przygotowanie sesji i zasady obradowania.

§ 28. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje Przewodniczący Rady, lub zastępujący -zgodnie z przepisami § 21 i 22- jeden z wiceprzewodniczących.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.
5. W razie niedotrzymania terminu, o jakim mowa w ustępie 4, Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości, co najmniej na 5 dni przed sesją, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady w budynku Urzędu oraz na ogólnej tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu.

§ 29. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza zaprasza na sesję ustalone osoby.
2. W sesjach Rady uczestniczą -z głosem doradczym- Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy oraz Skarbnik Gminy.
3. (7) Do udziału w sesjach Rady i posiedzeniach komisji mogą zostać zobowiązani przez Burmistrza kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady.

§ 30. Burmistrz zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

§ 31. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 32. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

§ 33. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokóle.
5. (8) (skreślony).

§ 34. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 27 ust. 4.

§ 35. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

§ 36. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczących Rady - stosownie do zapisów § 21 i § 22.
3. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

§ 37. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: "Otwieram (podaje numer) sesję Rady Miejskiej w Orzyszu".
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 33 ust. 2.

§ 38. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

§ 39. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
2) informację Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,
3) informację Burmistrza o pracy między sesjami,
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) wolne wnioski i informacje.

§ 40. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Interpelacje w formie pisemnej mogą być poprzedzone formą ustną na sesji Rady.
6. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie:
1) ustnej - jeżeli interpelacja została złożona na sesji Rady,
2) na piśmie - jeżeli nie udzielono na nią odpowiedzi na sesji, bądź, gdy była złożona między sesjami.
7. Odpowiedź pisemna składana jest ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację, w terminie 21 dni.
8. Odpowiedzi udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego przez Burmistrza.
9. W ramach odrębnego punktu porządku obrad, Przewodniczący Rady informuje radnych o odpowiedziach na interpelacje z ostatniej sesji, na które nie udzielono odpowiedzi oraz o złożonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach na nie.
10. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

§ 41. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. (9) Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie trwania sesji Rady, bądź pisemnie na ręce Przewodniczącego Komisji stałej lub ustnie w trakcie posiedzenia Komisji.

§ 42. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów porządku.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.

§ 43. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę "do rzeczy".
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu, Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 44. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

§ 45. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porządku obrad,
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
6) zarządzenia przerwy,
7) odesłania projektu uchwały do komisji,
8) przeliczenia głosów,
9) przestrzegania porządku obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję dopuszczając jeden głos "za" i jeden głos "przeciwko" wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.

§ 46. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

§ 47. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

§ 48. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę "Zamykam (podaje numer) sesję Rady Miejskiej w Orzyszu".
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 49. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

§ 50. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 51. 1. Pracownik Urzędu, wyznaczony przez Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokółu, o którym mowa w § 39 pkt 1.

§ 52. 1. (10) Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko Przewodniczącego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności,
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,
5) ustalony porządek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz głosów nieważnych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały,
9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 53. (11) 1. Radni mogą zgłaszać propozycje poprawek i uzupełnień do protokołu z przeprowadzonej sesji rady, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zamknięcia sesji i nie później niż na 4 dni przed ustalonym terminem otwarcia następnej sesji rady.
2. O uwzględnieniu zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji utrwalonego na taśmie magnetofonowej.
3. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
4. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.

§ 54. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, usprawiedliwienia osób nieobecnych i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Odpis protokółu z sesji wraz z kopiami uchwał Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Wyciągi z protokółu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza także tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów.

§ 55. 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik Urzędu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega Przewodniczącemu Rady w sprawach merytorycznych dotyczących Rady.

3. Uchwały.

§ 56. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 26 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa w § 26 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

§ 57. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i ewentualnego złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem, przez radcę prawnego Urzędu.

§ 58. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

§ 59. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania Rady po zaopiniowaniu jej uchwały, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady sporządzony przez Burmistrza.

§ 60. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący obrad.

§ 61. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 62. 1. Pracownik obsługi Rady ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

4. Procedura głosowania.

§ 63. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 64. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

§ 65. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół i podpisuje go.
5. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 66. 1. W głosowaniu imiennym każdy z radnych głosuje za pomocą ostemplowanej pieczęcią Rady, imiennej karty (oznaczonej imieniem i nazwiskiem radnego), na której wpisane jest:
"1. Za .......................................................................................................................
(wpisać treść głosowanego wniosku; -np. odwołaniem)
2. Przeciw ...............................................................................................................
(wpisać treść wniosku; -np. odwołaniu).
3. Wstrzymuję się od głosu",
poprzez skreślenie dwóch zapisów głosowanego wniosku. Pozostawienie więcej niż jednego zapisu powoduje nieważność głosu.
2. Na podstawie zebranych kart z głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania, wpisując kolejno nazwiska i imiona radnych oraz ich stanowisko w głosowaniu.
3. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
4. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 67. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 68. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 67 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

§ 69. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano największą liczbę głosów.
3. Jeżeli celem głosowania jest wybór kilku osób, ustala się najpierw liczbę wybieranych osób. Następnie, z osób zgłoszonych wybiera się kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów. W głosowaniu można oddać swój głos najwyżej tyle razy - ilu wybieranych jest kandydatów. W przypadku przekroczenia liczby wybieranych kandydatów przy równej liczbie głosów kandydatów z ostatnich miejsc, zarządza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów.

§ 70. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

5. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 71. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 72. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.

6. Radni.

§ 73. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. (12) Radny nieobecny na sesji lub posiedzeniu komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 74. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować Obywateli Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.

§ 75. 1. W przypadku notorycznego uchylania się przez radnego od wykonywania jego obowiązków, Przewodniczący Rady może wnioskować o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to możliwe.

§ 76. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

§ 77. 1. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

7. Komisje Rady.

§ 78. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§ 79. 1. (13) Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§ 80. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§ 81. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez Radę.

§ 82. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
3. W przypadku wspólnych posiedzeń komisji, pracami posiedzenia kieruje przewodniczący obrad wybrany na tym posiedzeniu.

§ 83. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do powołanych przez Radę doraźnych komisji.

§ 84. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.

Rozdział VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

1. Organizacja Komisji Rewizyjnej

§ 85. 1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie ustalonej przez Radę, jednak nie mniej niż 2 osoby.
2. Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz członków Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.

§ 86. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.

§ 87. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

2. Zasady kontroli

§ 88. 1.Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności,
2) gospodarności,
3) rzetelności,
4) celowości,
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów,w tym wykonanie budżetu Gminy.

§ 89. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

§ 90. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
2) problemowe -obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
3) sprawdzające -podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

§ 91. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

§ 92. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzająca - nie dłużej niż 7 dni roboczych.

§ 93. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.

§ 94. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 88 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

3. Tryb kontroli

§ 95. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z trzech członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.

§ 96. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 97. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

§ 98. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protokoły kontroli

§ 99. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 7 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiona i nazwiska kontrolujących,
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle,
7) datę i miejsce podpisania protokółu,
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokółu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

§ 100. 1. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia -w terminie 3 dni od daty odmowy- pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 101. 1. (14) Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Radzie Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokółu pokontrolnego do podpisania.

§ 102. (15) 1. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które -w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu- otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
2. Informacje z kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej na najbliższej sesji.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

§ 103. 1. (16) Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczne plan pracy w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
1) terminy i tematyka posiedzeń,
2) (17) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli oraz tematykę kontroli.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.

§ 104. 1. (18) Komisja Rewizyjna składa Radzie -w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku- roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim, oraz na zakończenie kadencji.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.

6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

§ 105. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczącego Rady,
2) nie mniej niż 5 radnych,
3) nie mniej niż 3 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

§ 106. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Komisji, w głosowaniu jawnym.

§ 107. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.

§ 108. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

§ 109. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji Rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
5. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

§ 110. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Rozdział VII

Zasady działania klubów radnych

§ 111. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. Przynależność do klubów jest dobrowolna i ma charakter społeczny.
3. Z tytułu uczestnictwa w pracach klubu radnych nie przysługuje dieta.

§ 112. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu,
2) listę członków,
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

§ 113. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 114. 1. Kluby podlegają rozwiązaniu gdy liczba ich członków spadnie poniżej 5.
2. Kluby mogą również ulegać rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków klubu.

§ 115. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 116. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 117. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 118. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Rozdział VIII

Tryb pracy Burmistrza

§ 119. Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady,
2) przypisane jemu zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 120. Komisje Rady mogą wnosić o przybycie Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 121. Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 119 i § 120 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

Rozdział IX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady i Komisji

§ 122. 1. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 123. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu -zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 124. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów przez Przewodniczącego Rady.
2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza udostępniane są w Urzędzie w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

§ 125. 1. Z dokumentów wymienionych w § 123 i w § 124 obywatele mogą sporządzać notatki i odpisy.
2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie i w asyście pracownika Urzędu51.

§ 126. Uprawnienia określone w § 123 i w § 124 ust. 1 nie znajdują zastosowania:
1) w przypadku podjęcia przez Radę lub Komisję uchwały na podstawie ustaw o wyłączeniu jawności52,
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział X

Pracownicy samorządowi

§ 127. Na podstawie mianowania zatrudniani mogą być tylko pracownicy Urzędu na stanowiskach:
1) kierownik referatu,
2) inspektor.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Mapa

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR HERBU GMINY ORZYSZ

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY ORZYSZ

.-------------------------------------------------------------------------------------------.
| Lp. | Nazwa | Nazwa miejscowości wchodzących w skład sołectwa |
| | sołectwa | |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 1 | Chmielewo | Chmielewo, Nowa Wieś |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 2 | Cierzpięty | Cierzpięty, Matyszczyki |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 3 | Czarne | Czarne |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 4 | Dąbrówka | Dąbrówka, Kępa |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 5 | Drozdowo | Drozdowo, Zastrużne |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 6 | Dziubiele | Dziubiele, Dziubiele Małe |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 7 | Gaudynki, | Gaudynki, |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 8 | Góra | Góra |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 9 | Grądy | Grady, Grądy Podmiejskie |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 10 | Grzegorze | Grzegorze |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 11 | Klusy | Klusy |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 12 | Mikosze | Mikosze, Mikosze osada |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 13 | Nowe Guty, | Nowe Guty |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 14 | Odoje | Odoje, Leśniczówka Rząśniki |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 15 | Ogródek | Ogródek |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 16 | Okartowo | Okartowo wieś, Okartowo Przystanek, Okartowo Tartak |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 17 | Osiki, | Osiki |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 18 | Pianki | Pianki, Aleksandrowo, Sumki |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 19 | Rostki Skomackie | Rostki Skomackie |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 20 | Strzelniki | Strzelniki, Kamieńskie |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 21 | Suchy Róg. | Suchy Róg |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 22 | Szwejkówko. | Szwejkówko |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 23 | Tuchlin | Tuchlin, Tuchlin Gajówka |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 24 | Ublik | Ublik, Buwełno |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 25 | Wężewo. | Wężewo |
|------.---------------------.--------------------------------------------------------------|
| 26 | Wierzbiny | Wierzbiny, Gorzekały, Leśniczówka Koźle i Karczmysko |
.-------------------------------------------------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK Nr 4

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ORZYSZ

1. Szkoła Podstawowa w Orzyszu im. mjr Henryka Sucharskiego.
2. Szkoła Podstawowa w Okartowie im. K. I. Gałczyńskiego.
3. Zespół Szkół w Dąbrówce.
4. Gimnazjum w Orzyszu.
5. Przedszkole Miejskie w Orzyszu.
6. Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli w Orzyszu.
7. Dom Kultury w Orzyszu (wraz z Biblioteką Publiczną).
8. Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Orzyszu.
9. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu.
10. Administracja Budynków Komunalnych w Orzyszu.
11. Zakład Robót Publicznych - Zakład Budżetowy Miasta i Gminy w Orzyszu.

1) § 8 ust. 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
2) § 18 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
3) § 18 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
4) § 18 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
5) § 27 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
6) § 27 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
7) § 29 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
8) § 33 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 7 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
9) § 41 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
10) § 52 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
11) § 53 zmieniony przez § 1 uchwały nr XIX/442/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Warmi.04.86.1011) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 lipca 2004 r.
12) § 73 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
13) § 79 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
14) § 101 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
15) § 102 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
16) § 103 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.
17) § 103 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r. Zmiana nie została naniesiona na tekst z uwagi na bezprzedmiotowość.
18) § 104 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr XII/216/03 z dnia 27 października 2003 r. (Warmi.03.190.2291) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 grudnia 2003 r.

Data powstania: poniedziałek, 25 paź 2004 09:19
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2005 12:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 15:50
Opublikował(a): Elżbieta Adamska
Zaakceptował(a): Wiesław Wasilewski
Artykuł był czytany: 2613 razy