Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zaproszenie do udziału w projekcie w ramach programu "Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju"

Jeśli ekologia i ochrona środowiska jest Ci bliskie.... i…..
Masz pomysł aby chronić Twoje lokalne środowisko naturalne ?
Potrzebujesz wsparcia finansowego dla tego pomysłu?
Chcesz aby miejsce, w którym mieszkasz było przyjazne dla Ciebie i środowiska?
Zgłoś się do nas!  
Zapraszamy grupy nieformalne i organizacje pozarządowe do udziału w projekcie, który jest w trakcie przygotowywania w ramach programu „Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/edukacja-ekologiczna/ii-konkurs-2014/).

W przypadku uzyskania dofinansowania, każda z grup nieformalnych lub organizacji,  zgłaszająca inicjatywę oprócz  wsparcia szkoleniowo-doradczego,  otrzyma grant na jej realizację do 20.000,00 PLN. Do współpracy zapraszamy grupy prowadzące ekologiczne inicjatywy obywatelskie działające w lokalnym środowisku.

Przykładowe obszary działań:

- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających,

- lokalny monitoring przyrodniczy,

-  przywracanie tradycyjnych odmian roślin użytkowych i ras zwierząt gospodarskich,

- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,

- odbudowa stanu populacji zagrożonych gatunków drzew (np. wiąz, jesion), zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych,

- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,

- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych,

- rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,

- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych),

- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych,

- renaturyzacja / rekultywacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka,

- ograniczenie antropopresji w budynkach/obiektach użyteczności publicznej - minimalizacja emisji do środowiska.

Grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, które chcą zgłosić swój pomysł, proszone są o przesłanie do dnia 16.01.2015 r.:Zgłaszane inicjatywy muszą być gotowe do realizacji pod względem formalno-prawnym

Cel programu:
Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji:
czerwiec 2015r. - czerwiec 2016r.

Maksymalny poziom dofinansowania dla przedsięwzięć wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zakłada się że dotacja na pojedynczą inicjatywę nie przekroczy 20 000 zł (w zależności od liczby zakwalifikowanych inicjatyw)

Koszty kwalifikowane
Za koszty kwalifikowane w ramach przedsięwzięcia uznane będą koszty faktycznie poniesione przez beneficjenta, mające charakter przepływów finansowych, które są racjonalne, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, w szczególności koszty robót budowlanych, zakupu sprzętu i wyposażenia, usług obcych.

Wybór inicjatyw
Spośród zebranych inicjatyw komisja oceniająca wybierze najciekawsze pomysły, które zostaną ujęte we wniosku o dofinansowanie składanego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zgłaszanie inicjatyw
Inicjatywy można zgłaszać w terminie do 16.01.2015r. na formularzu - załącznik nr 1 do niniejszej informacji, osobiście lub listownie w Biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem Nidzie, ul. Polna 1 w godz. 9-15 od poniedziałku do piątku

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 731715512, 726802862.

Przepraszam, jeśli wysłano dwa lub więcej razy. Proszę o wyrozumiałość!

POzdrawiam Barbara Wyłudek

 

--

Biuro projektu:

12-220 Ruciane-Nida, ul. Polna 1 lok.7

e-mail: wspolpraca542@gmail.com

Telefon: 726 802 862

Projekt "Współpraca to podstawa !"  jest realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS wraz z Gminą Ruciane-Nida, Gminą Miejską Kętrzyn

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 12 sty 2015 09:19
Data opublikowania: poniedziałek, 12 sty 2015 09:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:26
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1406 razy