Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XIX/442/04

RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 23 kwietnia 2004r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy 0rzysz.Na podstawie art.3 ust.1, art.18 ust.2 pkt.1 oraz art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) - Rada Miejska
w 0rzyszu uchwala, co następuje:


§ 1

W § 53 Statutu Gminy 0rzysz, stanowiącego załącznik do uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w 0rzyszu z dnia 29 listopada 2002r. wprowadza się następujące zmiany:

1/ ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Radni mogą zgłaszać propozycje poprawek i uzupełnień do protokołu
z przeprowadzonej sesji rady, nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zamknięcia sesji
i nie później niż na 4 dni przed ustalonym terminem otwarcia następnej sesji rady.

2. 0 uwzględnieniu zgłoszonych poprawek i uzupełnień do protokołu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji utrwalonego na taśmie magnetofonowej.”,

2/ dotychczasowe ust. 2 i 3 otrzymują oznaczenia odpowiednio „ 3” i „4”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski
Data powstania: piątek, 25 cze 2004 13:49
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2005 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 15:49
Opublikował(a): Elżbieta Adamska
Zaakceptował(a): Wiesław Wasilewski
Artykuł był czytany: 2131 razy