Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA REMONT DACHU NA BUDYNKU DOMU KULTURY W ORZYSZU PRZY UL. WOJ.POL.5

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.bip.orzysz.pl

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dom Kultury w Orzyszu, zaprasza do złożenia oferty na roboty budowlane .

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:

Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem postępowania są roboty budowlane związane z remontem dachu (pow. ok. 370m2)na budynku  Domu Kultury przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu.
Roboty  budowlane polegają miedzy innymi na :

  • częściowej wymianie zużytych elementów  konstrukcyjnych dachu,
  • wykonaniu wieńców żelbetowych na ścianach
  • wymianie łat,
  • wymianie pokrycia z dachówki ceramicznej na blachodachówkę,
  • wymianie obróbek blacharskich,
  • osadzeniu okien dachowych
  • wymianie rynien i rur spustowych,
  • wymianie instalacji odgromowej,
  • dociepleniu wykuszy


Szczegółowy zakres robót zawiera załączony do zaproszenia przedmiar robót.
Nieuszkodzona dachówka z rozbiórki istniejącego  pokrycia winna być złożona na palety i przekazana zamawiającemu.

2.        Termin wykonania zamówienia:
pożądany termin realizacji robót do 30.10. 2014r.

3. Termin składania i otwarcia ofert:
termin składania ofert do 20.08.2014r. do godz. 11:00,

termin otwarcia ofert 20.08.2014r. godz. 11:10

4. Opis sposobu obliczenia ceny:
Przed sporządzeniem wyceny  robót  Wykonawca osobiście dokona wizji lokalnej w budynku objętym przedmiotem zamówienia  celem ustalenia ceny ryczałtowej za przedmiot zamówienia. Elementem pomocniczym  obliczenia ceny oferty jest załączony do zaproszenia  przedmiar robót .
W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia robót dodatkowych nie przewidzianych w załączonych  przedmiarach robót , Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia  za  roboty dodatkowe, z tego powodu  wskazana jest wizja lokalna Wykonawcy w budynku  przed przygotowaniem oferty cenowej.

5. Kryterium wyboru oferty jest cena (waga kryterium 100%).

6. Wymagane jest doświadczenie w zakresie robót dekarskich.
Celem udokumentowania posiadania doświadczenia w realizacji  robót objętych zamówieniem, wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę zrealizowanych co najmniej trzech robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, odpowiadających  swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym   przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości,  daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty  potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.

BL

7. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli minimum 3 lata gwarancji.
8. Ofertę na realizację zamówienia prosimy złożyć w Domu Kultury w Orzyszu
ul. Giżycka 9
, 12-250 Orzysz.

 

 

9. Osoba prowadząca postępowanie- Krystyna Chludzińska,
tel. 87/4241064, e-mail
krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl

 

DYREKTOR

Domu Kultury w Orzyszu

mgr Beata Szymankiewicz

 

UWAGA!

ZAMAWIAJĄCY DYSPONUJE FOTOGRAIAMI BUDYNKU, WNIOSEK O PRZESŁANIE ZDJĘĆ PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES E-MAIL  OSOBY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 11 sie 2014 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sie 2014 10:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 sie 2014 11:09
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 1862 razy