Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr XII/216/03

RADY MIEJSKIEJ W ORZYSZU z dnia 27 października 2003r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 0rzysz
Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust.2 pkt.1 oraz art.22 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) Rada Miejska
w 0rzyszu uchwala, co następuje:

§ 1

W Statucie Gminy 0rzysz stanowiącym załącznik do uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej
w 0rzyszu z dnia 29 listopada 2002r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 ust. 1 pkt 4 –skreśla się wyrazy:” w miarę możliwości”,
2) w § 18 w pkt 6 po przecinku dodaje się: „protokóły z obrad sesji oraz inne dokumenty Rady”,
3) w § 18 dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
”8) reprezentuje Radę na zewnątrz”,
„9) składa w imieniu Rady oświadczenia prasie w sprawach, które
były przedmiotem obrad Rady”,
4) w § 27 ust.3 wyrazy: „w zwykłym trybie”, zastępuje się wyrazami:„z zachowaniem zasad określonych w § 28”,
5) w § 27 dodaje się ustęp 5 w brzmieniu: „ 5) Na ostatniej sesji roku Rada uchwala plan pracy na rok następny”,
6) w § 29 ust. 3 wyraz „posiedzenia” zastępuje się wyrazem :„posiedzeniach”,
7) skreślić w § 33 ust. 5,
8) w § 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zapytania formułowane są pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie trwania sesji Rady, bądź pisemnie na ręce Przewodniczącego Komisji stałej lub ustnie w trakcie posiedzenia Komisji ”,
9) w § 52 ust. 1 wyrazy: „musi wiernie” zastępuje się wyrazem: „powinien”,
10) w § 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ”2) Radny nieobecny na sesji lub posiedzeniu komisji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność”,
11) w § 79 ust. 1 wyraz: „półrocznym” zastępuje się wyrazem: „rocznym”,
12) w § 101 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1)„Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć Radzie Miejskiej za pośrednictwem Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników”,
13) w § 102 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie „ust.1” i dodaje się ustęp 2
w brzmieniu : „2) Informacje z kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia
Radzie Miejskiej na najbliższej sesji”,
14) w § 103 ust. 1 wyraz: „półroczne” zastępuje się wyrazem: „roczne” oraz skreśla się wyrazy: „ oraz do 30 czerwca danego roku”,
15) w § 103 ust. 2 pkt 1 wyraz: „tematyka” zastępuje się wyrazem: „tematykę”,
16) w § 104 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: „oraz na zakończenie kadencji”.§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady
Wiesław Wasilewski


Data powstania: piątek, 25 cze 2004 10:59
Data opublikowania: wtorek, 24 maj 2005 12:10
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 sty 2006 15:43
Opublikował(a): Elżbieta Adamska
Zaakceptował(a): Wiesław Wasilewski
Artykuł był czytany: 1716 razy