Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności i kompetencji Burmistrza

1.Burmistrz Orzysza jest organem wykonawczym Gminy Orzysz.
2. Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:
1) reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
2) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy,
3) nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
4) wykonywanie funkcji szefa Obrony Cywilnej Gminy,
5) zapewnienie realizacji uprawnień obywateli dotyczących dostępu do informacji publicznej,
6) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
7) upoważnianie Zastępcy Burmistrza i innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
8) rozstrzyganie w sprawie odwołań od decyzji administracyjnych,
9) zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
10) zawierania i rozwiązywania umowy w sprawie przejęcia lub przekazania zadań przez Gminę,
11) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, skarbnika Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną i od pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, analizy danych zawartych w tych oświadczeniach oraz przekazywania jednego egzemplarza urzędowi skarbowemu,
12) negocjowanie warunków porozumień z administracją rządową i jednostkami samorządowymi w sprawach dotyczących prowadzenia zadań publicznych,
13) umarzanie zaległości podatkowych i odsetek od tych zaległości oraz innych wierzytelności,
14) udzielanie zezwoleń na korzystanie z materiałów i dokumentów Urzędu,
15) wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin Organizacyjny Urzędu.
3.W realizacji zadań własnych Gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie.
4.Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2003 16:00
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2003 16:01
Opublikował(a): Antoni Duda
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 8708 razy