Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Kadencja

Władze Gminy


Art. 4. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi: "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio."

Rozdział VII Konstytucji R.P. w całości poświęcony jest SAMORZĄDOWI TERYTORIALNEMU i tak:
-art. 163 wskazuje zadania samorządu. "Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych",
-art. 169 stanowi: "Jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych. Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa. Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa."

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. "Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy -(Art. 11).
Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady gminy oraz wyboru wójta (burmistrza, prezydenta miasta) określają odrębne ustawy -(Art. 11a). Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru -(Art. 16).
Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy ... i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy -(Art.26). Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta.(Art. 29).
Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy (miasta).” Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg.”-(art.29a).
Data powstania: czwartek, 24 lip 2003 09:04
Data opublikowania: środa, 6 sie 2003 13:46
Opublikował(a): Antoni Duda
Zaakceptował(a): Antoni Duda
Artykuł był czytany: 16067 razy