Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu

Burmistrz Orzysza adres:Orzysz ul. Giżycka 15 Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Orzyszu nr geod.146/16
O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: Data: GKR. 6840.24.2014.SBR Orzysz, dnia 7.04.2014r. Zgodnie z art. 38 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz.651 ze zm.) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w Orzyszu . Nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług nieuciążliwych i nie jest obciążona hipotecznie. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR .6840.24.2014.SBR z dnia 14.02.2014r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.02.2014r. 1.Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2014r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,pokój nr 48- o godz. 12,00 na sprzedaż działki nr geod. 146/16 o pow. 0,1414 ha.Cena przetargowa 57.818 zł brutto :wadium 5.800 zł. 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Orzysz 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 . Ustala się termin wpłacenia wadium ww. konto dnia 15.05.2014r. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwota wadium. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 580,00 zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 580,00. 3.Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 4.Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 5.W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz. 6.Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg,o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7.Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokóle z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 8.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 9.Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 46 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67. Sprawę prowadzi:Sabina Brzozowska
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 kwi 2014 10:13
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2014 11:58
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2014 14:03
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1016 razy