Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu

Burmistrz Orzysza adres:Orzysz ul. Giżycka 15 Tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Grzegorzach nr geod. 446/17.

O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: Data: GKR. 6840. 53.2013.SBR Orzysz, dnia 7.04.2014r. Ogłaszam pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 25/2,446/9,446/18 na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Orzysz położonej w miejscowości Grzegorze . Nieruchomość będąca przedmiotem nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego i w stosunku do tej nieruchomości nie wydano decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i decyzji o lokalizacji celu publicznego. W aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Orzysz działka znajduje się w strefie II – „ Parkowo-ochronna” , obszar „ II A- rolniczo – turystyczny o głównych funkcjach ochronnych”. Nieruchomość nie jest obciążona hipotecznie. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR.6840.53.2013.SBR z dnia 21.01.2014r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 22.01.2014r. 1.Przetarg odbędzie się w dniu 19.05.2014r. w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 48 o godz. 9,00 - na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 446/17 o pow. 0,1737 ha. Cena przetargowa 3.005 zł 2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 300,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 . Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 15.05.2014r. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 30,00 złotych. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 30,00 złotych. 3.Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. 4.Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. 5.W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz. 6.Organizator przetargu zawiadomi uczestnika przetargu, który wygrał przetarg,o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 7.Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto podane w protokóle z przetargu najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego. 8.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 9.Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 48 lub telefonicznie 87 424 -10 – 67. Sprawę prowadzi:Sabina Brzozowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 kwi 2014 09:54
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2014 11:55
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2014 14:03
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1034 razy