Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargu

Burmistrz Orzysza adres: Orzysz ul. Giżycka 15 tel. 87 424 10 67 fax 87 424 10 50 Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Klusach nr geod. 413/4

O G Ł O S Z E N I E Nasz znak: Data: GKR.6840.22.2014.SBR Orzysz, dnia 7.04.2014r. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2010r. nr 102, poz.651) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Orzysz położonej w Klusach obręb geodezyjny Ogródek. Działka w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren – znajdujący się w strefie „III- Krajobrazowa”- tereny chronionego krajobrazu i w obszarze „III D rolniczo –turystyczna ”. Nieruchomość ujęta została w wykazie nr GKR. 6840.22.2014.SBR z dnia 14.02.2014r. podanym do publicznej wiadomości w dniu 14.02.2014r. Przetarg w dniu 19.05.2014r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu, pokój nr 48 na sprzedaż działki oznaczonej numerem geodezyjnym 413/4 o pow. 0,1420 ha , Cena przetargowa 19.227 zł;wadium 1.900 zł. .Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział Orzysz 02 9364 0000 2003 0001 9817 0007 . Ustala się termin wpłacenia wadium na ww. konto do dnia 15.05.2014r. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień uznania rachunku Urzędu Miejskiego w Orzyszu kwotą wadium. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 200 zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 200 zł. Kandydatem na nabywcę powyższej nieruchomości zostaje osoba, która zaoferowała najwyższą cenę. Wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. W razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz Gminy Orzysz. Organizator przetargu zawiadomi uczestnika, który wygrał przetarg, o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca powinien wpłacić cenę przetargową przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu nr rachunku 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001 Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Odział Orzysz najpóźniej w przeddzień aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego przeniesienia własności ponosi nabywca. Przetarg zakończy się wynikiem negatywnym jeżeli, nie zostanie wpłacone wadium lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje cen wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej. Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 48 lub telefonicznie 0 87 424 -10 – 67 . Sprawę prowadzi: Sabina Brzozowska

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 kwi 2014 09:41
Data opublikowania: wtorek, 8 kwi 2014 11:52
Data przejścia do archiwum: środa, 21 maj 2014 14:03
Opublikował(a): Sabina Brzozowska
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1262 razy