Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę ciągnika rolniczego z osprzętem dla Zakładu Robót Publicznych w Orzyszu

Postępowanie RGI.271.2.2014.KCH

RGI.271.2.2014.KCH Orzysz, 2014-04-01

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu:

poczta@fricke.pl; p.jedrasz@ssdpoznan.pl; amarolbiuro@wp.pl;

TABLICA OGŁOSZEŃ

www.bip.orzysz.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RGI.271.2.2014.KCH. Nazwa zadania: ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO Z OSPRZĘTEM DLA ZAKŁADU ROBÓT PUBLICZNYCH W ORZYSZU.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

FRICKE MASZYNY ROLNICZE Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 6, 11-700 Mrągowo

Uzasadnienie wyboru: oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów (100 punktów ) w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert nie podlegających odrzuceniu.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 07. 04.2014r.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

---------------------------------------------------------------------------

Oferta Nr 1

Nazwa wykonawcy: FRICKE Maszyny Rolnicze sp. z o.o.

Adres wykonawcy: ul. Przemysłowa 6, 11-700 MRĄGOWO

Cena oferty brutto: 138.990,00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 90,00

Liczba pkt. w kryterium termin gwarancji silnik: 5

Liczba pkt. w kryterium termin gwarancji osprzęt: 5

Ogółem liczba przyznanych pkt: 100,00

Oferta nr 2

Nazwa wykonawcy: STOMIL SANOK-DYSTRYBUCJA SPÓŁKA z o.o.

Adres wykonawcy: 62-006 Kobylnica, BOGOCIN ul. Gnieźnieńska 99
Oddział Olsztynek
11-015 Olsztynek, ul. Mrongowiusza 29

Cena oferty brutto: 155595.00zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 80,40

Liczba pkt. w kryterium termin gwarancji silnik: 5

Liczba pkt. w kryterium termin gwarancji osprzęt: 5

Ogółem liczba przyznanych pkt: 90.40

Lp.: 3.

Nazwa wykonawcy: AMAROL Sklep ANDRZEJ ROBERT MAKAREWICZ

Adres wykonawcy: 12-250 ORZYSZ, UL. Wierzbińska 411/46

Cena oferty brutto: 139924.80zł

Liczba pkt. w kryterium cena: 0

Liczba pkt. w kryterium termin gwarancji silnik: 0

Liczba pkt. w kryterium termin gwarancji osprzęt: 0

Ogółem liczba przyznanych pkt: 0

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty / ofert:

W prowadzonym postępowaniu odrzucono następujące oferty

------------------------------------------------------------------------------------

Oferta nr 3

Nazwa wykonawcy: AMAROL Andrzej Robert Makarewicz

Adres wykonawcy: 12-250 Orzysz, ul. Wierzbińska 411/46

Nr zadania: Zakup i dostawa Ciągnika Rolniczego z osprzętem dla Zakładu Robót
Publicznych w Orzyszu.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia:
Oferta została odrzucona jako niezgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych z powodu braku podpisu Wykonawcy na formularzu ofertowym i oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie prawne odrzucenia:
Art.89 ust.1pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych w związku z art. 82 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Oferta nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zam. )

Pliki do pobrania: