Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.

I. Rodzaj zadania
„Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”.

Zadanie obejmuje:
- zabezpieczenie ratownicze,
- ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub zgubiły się na wodzie,
- przeprowadzenie rejsów patrolowych,
- prowadzenie dyżurów obserwacyjnych z posterunków brzegowych,
- wystawianie sekcji do obstawy zawodów i innych imprez sportowych i wędkarskich na wodzie przy użyciu jednostek organizacyjnych,
- doraźna obsługa ratownicza z wykorzystaniem ratowniczej łodzi motorowej dwóch kąpielisk na jeziorze Orzysz – Plaża Miejska w Orzyszu, ul. Leśna oraz Plaża prowadzona przez Stowarzyszenie Domków Rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynku Doraźnego w Orzyszu przy ul. Leśnej (była Plaża Wojskowa),
- ustawienie na początku sezony i zebranie na koniec sezonu boi wyznaczających strefę ruchu o ograniczonej prędkości;

II. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),
2. Zadanie winno być wykonane w terminie od 01 czerwca do 30 sierpnia 2014 r.
3. Beneficjenci zadania: mieszkańcy Gminy Orzysz.

III. Wysokość dotacji na realizację zadania:
1. W budżecie Gminy Orzysz na realizację zadania przeznacza się
w 2014 r. kwotę 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. W 2013 r. udzielono dotację na wskazane zadanie w wysokości
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowej na realizację zadania i tryb płatności zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),
2. Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana
w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
4. Wkład własny, finansowy i osobowy podmiotu w realizację zadania nie może być mniejszy niż 20% kosztów zadania.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście do dnia 17 kwietnia 2014 r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pok. nr 4) lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach na terenie Gminy Orzysz”. Decyduje termin rejestracji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).
2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25). Wzór oferty i sprawozdania jest również dostępny na stronie www.bip.orzysz.pl, www.orzysz.pl lub można odebrać w Referacie Ogólno - Organizacyjnym (pok. nr 43).
3. Złożona oferta powinna być zgodna z:
- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),
- Uchwałą Nr XLI / 282 / 2013 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 27 listopada 2013 r., w sprawie programu współpracy na 2014 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
4. Oferta powinna zawierać:
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający pełny opis planowanego działania,
- informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,
- informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania w/w zadania publicznego,
- aktualny statut podmiotu składającego ofertę,
- aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 -miesięcy od daty uzyskania),
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2013 rok,
- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o nieubieganiu się o środki  finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie.
4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,
- zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
- planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
- ocena realizacji zadań publicznych w latach ubiegłych w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
5. Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania.
6. Złożone oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Orzysza.
7. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne, złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.
8. Komisja konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia przez podmiot, w określonym przez komisję terminie, dodatkowych wyjaśnień informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.
9. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Orzysza, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Orzyszu.
10. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 09 maja 2014 r.

VII. Informacje dodatkowe

1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Burmistrza Orzysza.
2. Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów jak również na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją przedmiotowego zadania.
3. Konkurs podany do publicznej wiadomości:
- na stronie www.bip.orzysz.pl,
- na stronie www.orzysz.pl,
- wywieszony na tablicy ogłoszeń
4. Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Osoba uprawniona do kontaktów: Katarzyna Owczarek, tel. (0-87) 424 -10 - 52, Referat Ogólno – Organizacyjny - Urząd Miejski w Orzyszu (pok. 43).

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 20 mar 2014 13:10
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2014 15:35
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Katarzyna Owczarek
Artykuł był czytany: 1984 razy