Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł, Numer ogłoszenia w BZP 42882 - 2014

Orzysz: Usługa udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł, przeznaczonej na spłatę w 2014r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Numer ogłoszenia: 42882 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15/10, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241040, faks 087 4241050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzysz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł, przeznaczonej na spłatę w 2014r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia pożyczki w wysokości 2.185.900,00zł, przeznaczonej na spłatę w 2014r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Okres spłaty pożyczki od 2015r. w ratach kwartalnych do 31.12.2025 roku. 1. Pożyczka uruchomiona będzie w pięciu transzach: I transza - nie później niż w terminie pięciu dni od dnia podpisania umowy -618.315,00zł , II transza - 20.03.2014-859.014,00zł, III transza - 20.06.2014-240.700,00zł, IV transza - 20.09.2014-240.700,00zł, V transza - 20.12.2014-227.171,00zł. 2.Spłata pożyczki (kapitału) nastąpi w 40 równych ratach, począwszy od I kwartału 2015roku. 3.Przed podpisaniem umowy wykonawca przedłoży do akceptacji zamawiającemu przewidywany harmonogram spłaty pożyczki, uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. 4.Warunki realizacji zamówienia: płatności odsetek z tytułu pożyczki regulowane będą wg 3 -miesięcznej stopy procentowej WIBOR i stałej marży banku. Raty płatne będą miesięcznie w terminach do ostatniego dnia każdego miesiąca okresu kredytowania. Marża banku nie może ulec zmianie przez cały okres trwania umowy. 5.W przypadku obowiązku zapłaty prowizji dla wykonawcy będzie ona zapłacona w dniu wypłaty pożyczki. 6.Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania, o którym mowa w pkt.4, oraz ewentualna prowizja od wykorzystanej pożyczki stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy pożyczki. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat innych związanych z obsługą pożyczki, poza określonymi w ofercie. 7.Bank zobowiązuje się zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości pożyczki bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty. 8.Zamawiający zastrzega sobie prawo: - renegocjacji kwot i terminów spłat kapitału. 9.Bank nie może uzależnić udzielenia pożyczki od przyjęcia bankowej obsługi zamawiającego oraz od ubezpieczenia pożyczki przez zamawiającego. Do obsługi pożyczki może zostać otwarty rachunek techniczny- bez opłat i prowizji. 10. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętej pożyczki poza wekslem inblanco wraz z deklaracją wekslową. 11. Informacje o sytuacji finansowej Zamawiającego, niezbędne do przygotowania oferty znajdują się na stronie biuletynu informacji publicznej (www.bip.orzysz.pl w zakład ce budżet -opinie RIO i sprawozdanie za trzy kwartały 2013r., w zakładce zarządzenia burmistrza marzec 2012, marzec 2013, -sprawozdania finansowe za okres 20 11-2012 , oraz w zakładce rada miejska -uchwała w sprawie udzielenia absolutorium).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 20.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - szczegółowy opis dla wykonawców: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także na realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. -Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002r. nr 72 , poz.665 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust.1 ustawy- Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Przedmiotowy dokument należy załączyć do oferty.

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o -zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl (zakładka przetargi w plikach do pobrania pod ogłoszeniem o zamówieniu)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Orzyszu , ul. Giżycka 15 , 12-250 Orzysz,pok.nr 12 lub pod adresem e-mail krystyna.chludzinska@um.orzysz.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz , Punkt Obsługi Interesanta (pok. nr4).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 6 lut 2014 12:20
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2014 13:50
Data edycji: poniedziałek, 10 lut 2014 10:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lut 2014 08:16
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Krystyna Chludzińska
Artykuł był czytany: 1786 razy
Ilość edycji: 4