Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2014 r.

Stawki podatków i opłat na 2014r.

 W dniu 27 listopada 2013r. r. na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu ustalono stawki podatków i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania  w/w należności  na 2014 rok:

 1. Uchwała XLI/278/13 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
– obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 69,28 zł za 1q do kwoty  40,00 zł za 1q.

 2. Uchwała Nr XLI/277/13  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki:

- od budynków mieszkalnych – 0,55 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,22 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

- od budynków związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,46 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,73 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,  z wyjątkiem:

- od budynków gospodarczych, dla których stawka wynosi – 5,13 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

- od garaży, dla których stawka wynosi   – 7,25 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,82 zł od 1 m2 powierzchni,

- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,46 zł od 1 m2  powierzchni  z wyjątkiem:

- zajętych na cele mieszkaniowe, dla których stawka wynosi – 0,17 zł od 1 m2  powierzchni,

- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  –  4,56 zł od 1 ha powierzchni.

 3. Uchwała Nr XLI/280/13  w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu:

- z samochodu ciężarowego  -  32,50 zł,

- z samochodu dostawczego i osobowego – 19,50 zł,

- z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu – 21,50 zł,

- z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towar o powierzchni do 1 m2 – 13,50 zł,

W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość opłaty targowej ustala się wg  stawek obowiązujących na targowisku miejskim. Opłata targowa na targowisku miejskim pobierana jest w sobotę (dzień targowy) w wysokości 100% dziennej stawki, natomiast w pozostałe dni tygodnia w wysokości 50% dziennej stawki.

 4. Uchwała Nr XLI/281/13 w sprawie opłaty miejscowej - ustalono dzienne stawki      opłaty w wysokościach:

- od dzieci i młodzieży uczącej się  - 1,60 zł,

- od pozostałych osób  - 2,10 zł.

Wzory obowiązujących formularzy można pobrać na stronie  www.bip.orzysz.pl , zakładka prawo miejscowe - kadencja 2010 – 2014 , uchwała Nr XIV/115/11 z dnia 30 listopada 2011r. oraz na stronie budżet , zakładka informacje podatkowe
  opracowała: K. Harłożyńska