Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDANIE INDYWIDUALNEJ INTERPRETACJI PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO W INDUWIDUALNEJ SPRAWIE

Podstawa prawna: art. 14j § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 r. poz. 1540 ze zm.)

  1. WYMAGANE DOKUMENTY

- pisemny wniosek, zawierający wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych oraz własne stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego,

- oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego,

- w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo,

- dowód uiszczenia opłaty.

  1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro podawcze Urzędu Miejskiego w Orzyszu – pokój nr 4 (parter)

PAMIĘTAJ! Nie załatwisz sprawy przysyłając wniosek pocztą elektroniczną (mailową)

  • OPŁATY

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40,00 zł, którą należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa 17,00 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Orzyszu:

Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy nr 67 9364 0000 2003 0001 9817 0001

  1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej niespełniający wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia. W razie nieuiszczenia opłaty w terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania do uiszczenia opłaty. W sprawie pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

  1. TRYB ODWOŁAWCZY

Na interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

  1. INNE INFORMACJE

Interpretacje indywidualne po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, są niezwłocznie zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data powstania: środa, 23 mar 2022 14:05
Data opublikowania: środa, 23 mar 2022 14:10
Opublikował(a): Aneta Wawiernia
Zaakceptował(a): Aneta Wawiernia
Artykuł był czytany: 300 razy