Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie konsultacji

Zaproszenie do zgłaszania uwag i opinii dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Orzysz 2013-10-16

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

 

Zgodnie z Uchwałą Nr L/373/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 września 2010r., w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Burmistrz Orzysza

zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

do zgłaszania uwag i opinii dot. projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

1. Przedmiot Konsultacji: Projekt Rocznego Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014r.

2. Termin konsultacji: od 18 października do 24 października 2013r.

3. Forma Konsultacji:

a/ projekt rocznego Programu współpracy oraz formularz zgłaszania uwag i opinii zamieszczony jest na stronie www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu,

b/ konsultacje polegają na wypełnieniu stosownego formularza, w którym można wyrazić opinię na temat rocznego programu współpracy,

c/ wypełnione formularze można składać w terminie do 24 października br. do godz. 1530 w Urzędzie Miejskim w Orzyszu - pok. 4, przesłać tradycyjną pocztą na adres urzędu lub e-mail um.orzysz.pl. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać „Konsultacje Roczny program współpracy 2014”

d/ wyniki konsultacji wraz ze stanowiskiem Burmistrza zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż 30 dni od zakończenia konsultacji.

4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Orzysz.

Burmistrz

(-) mgr Tomasz Jakub Sulima

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 paź 2013 10:27
Data opublikowania: czwartek, 17 paź 2013 10:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 paź 2013 13:16
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 1236 razy