Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 122 / 2013

Burmistrza Orzysza

z dnia 21 czerwca 2013 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Orzysza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.

I. Rodzaj zadania:

„ Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci
i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”.

Pozalekcyjne zajęcia sportowe, stanowiące element oddziaływań profilaktycznych, powinny obejmować:

- zasady, normy postępowania zapisane w formie regulaminu zajęć ( m.in. zakaz stosowania używek, przeklinania, reguły fair-play itp.)

- trening umiejętności życiowych, uczenie rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie
z trudnymi emocjami, komunikacja w grupie,

- współpraca z rodzicami (np. angażowanie w formie klubu kibica albo udziału
w zawodach razem z dziećmi).

II. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.),

2. Zadanie winno być wykonane w terminie od 01 września do 31 grudnia 2013 r.

3. Beneficjenci zadania: uczniowie szkół z terenu Gminy Orzysz.

III. Wysokość dotacji na realizację zadania:

1. W budżecie Gminy Orzysz na realizację zadania przeznacza się w 2013 r. kwotę w wysokości 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. W 2012 r. nie udzielano dotacji na wskazane zadanie.

IV. Zasady przyznawania dotacji:

1. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji celowej na realizację zadania i tryb płatności zostaną określone w umowie zawartej na podstawie ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U.
z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),

2. Burmistrz Orzysza zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.

3. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

4. Wkład własny, finansowy i rzeczowy podmiotu w realizację zadania nie może być mniejszy niż 20% kosztów zadania.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać osobiście do dnia 15 lipca 2013r. w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu (pok. nr 4) lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka uzależnień poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych, stanowiących element oddziaływań profilaktycznych szczególnie dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym”. Decyduje termin rejestracji
w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe prowadzące działalność
w sferze pożytku publicznego określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.).

2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r.,
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r.
Nr 6 poz. 25).
Wzór oferty i sprawozdania jest również dostępny na stronie www.bip.orzysz.pl, www.orzysz.pl lub można odebrać w Referacie Spraw Społecznych i Promocji (pok. nr 32).

3. Złożona oferta powinna być zgodna z:

- Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.),

- Uchwałą Nr XXIX /208/2012 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 28 listopada 2012 r., w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy na 2013 rok Gminy Orzysz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4. Oferta powinna zawierać:

-szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający pełny opis planowanego działania,

-informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

-kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

-informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

-informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania,

-informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania w/w zadania publicznego,

-aktualny statut podmiotu składającego ofertę,

-aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności (ważny do 3 -miesięcy od daty uzyskania),

- sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za 2012 rok,

- pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu danego podmiotu o nieubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie.

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- ocena możliwości realizacji zadania publicznego,

- ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne,

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących
z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

- planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- ocena realizacji zadań publicznych w latach ubiegłych w tym rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

5. Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania.

6. Złożone oferty rozpatrzy komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Orzysza.

7. Oferty sporządzone wadliwie, niekompletne, złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.

8. Komisja konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia przez podmiot, w określonym przez komisję terminie, dodatkowych wyjaśnień informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

9. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Orzysza, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl oraz na tablicy ogłoszeń UM w Orzyszu.

10. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 15 sierpnia 2013r.

VII. Informacje dodatkowe

1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), informację o tym, że zadanie jest dotowane przez Burmistrza Orzysza.

2. Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów jak również na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją przedmiotowego zadania.

3. Konkurs podany do publicznej wiadomości:

- na stronie www.bip.orzysz.pl,

- na stronie www.orzysz.pl,

- wywieszony na tablicy ogłoszeń.

4. Decyzja Burmistrza o odrzuceniu oferty lub odmowa udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Osoba uprawniona do kontaktów: Barbara Konopka, tel. (0-87) 424 -15 - 76, Referat Spraw Społecznych i Promocji - Urząd Miejski w Orzyszu (pok. 32).

Burmistrz

(-) mgr Tomasz Jakub Sulima

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 cze 2013 10:18
Data opublikowania: piątek, 21 cze 2013 10:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lis 2013 13:51
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 1805 razy