Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

przedstawicieli organizacji do Komisji konkursowej
Burmistrz Orzysza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Orzysza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na zadania publiczne do realizacji w 2012 roku mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert,
2.posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
3. są obywatelami polskimi i korzystają z pełni praw publicznych.
Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w terminie do dnia 16 stycznia 2012r. Decyduje data rejestracji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowych w załączeniu do niniejszego ogłoszenia do pobrania na stronie www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl/organizacje pozarządowe lub w pok. Nr 34 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2012 14:27
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2012 08:47
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1844 razy