Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2012-2013
Orzysz, 2011-12-16

Urząd Miejski w Orzyszu
Giżycka 15
12-250, Orzysz

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.271.2.2011 D.SM. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2012-2013

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie następujących części zamówienia:

Lista wybranych wykonawców
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nr zadania: 1 Rejon I
Nazwa wykonawcy: PHUP "BETON-BRUK" NOWA
Adres Wykonawcy: Grabek 3,
11-730 Mikołajki


Lp.: 2
Nr zadania: 1 Rejon II
Nazwa wykonawcy: Usługi Ziemno-Transportowo-Handlowe
Marcin Jórzak
Adres Wykonawcy: Pianki 35
12-250 Orzysz


Uzasadnienie wyboru: Najniższe ceny

Wybrany wykonawca / wykonawcy obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-12-31.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nr zadania: Zadanie nr 1 REJON I
Nazwa wykonawcy: PHUP "BETON-BRUK" NOWA
Adres Wykonawcy: Grabek 3,
11-730 Mikołajki

Cena oferty brutto:
sam.cięż.MAZ 108,00 zł,
cięż.TATRA 108,00 zł
ciągnik NEW HOLAND 50-100KM 108,00 zł
ciągnik NEW HOLAND powyżej100KM 108,00 zł
kop-ład. JCB 108,00 zł
Łączna cena całego zestawu 540,00 zł brutto

Liczba pkt. w kryterium cena: 100%

Lp.: 2
Nr zadania: Zadanie nr 1 REJON II
Nazwa wykonawcy: Usługi Ziemno-Transportowo-Handlowe Marcin Jórzak
Adres Wykonawcy: Pianki 35
12-250 Orzysz

Cena oferty brutto:
Sam. cięż Mercedes 118,00 zł,
Sam. cięż Jelcz 118,00 zł,
ciągnik ursus 50-100KM 81,00 zł,
ciągnik Zetor powyżej 100KM 118,00 zł,
ładowarka JCB 129,60zł
Łączna cena całego zestawu 567,00 zł brutto
Liczba pkt. w kryterium cena: 100%


2.1 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
2.2 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionymi wykonawcami, w zakresie poszczególnych zadań, możliwe będzie po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
Data powstania: piątek, 16 gru 2011 14:36
Data opublikowania: piątek, 16 gru 2011 14:42
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:49
Opublikował(a): Dariusz Smakosz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2047 razy