Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Nazwa zadania: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

PHU Stacja Paliw "Krzyś", Jerzy Lubiecki - Grądy Podmiejskie 11, ul. Rynek 6, 12-250 Orzysz

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejszy bilans punktowy.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-12-23.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: PHU Stacja Paliw "Krzyś" - Grądy Podmiejskie 11
Adres Wykonawcy: ul. Rynek 6, 12-250 Orzysz
Cena oferty brutto:
- Zadanie nr 1 - Zakup paliwa – Benzyna Bezołowiowa
netto: 27 100,96 zł
brutto: 33 334,18 zł
euro: 8 683,04 euro

- Zadanie nr 2 – Zakup paliwa – Olej napędowy
netto: 99 386,30 zł
brutto: 122 245,15 zł
euro: 31 842,97 euro

Stała wartość opustu na 1 dm3 paliwa, która będzie każdorazowo udzielana w dniu zakupu w 2012 r.:
a) benzyna bezołowiowa PB 95 – 2 grosze
b) olej napędowy ON – 2 grosze

Odległość stacji paliw od zamawiającego – 0,8 km.

- wartość stałego opustu na 1 dm3 paliwa – 100 pkt
- odległość stacji paliw od zamawiającego – 100 pkt
Łączny bilans punktowy – 200 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego
w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm).

Burmistrz Orzysza
-//-
Tomasz Jakub Sulima
Data powstania: poniedziałek, 12 gru 2011 13:32
Data opublikowania: wtorek, 13 gru 2011 08:53
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:49
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 1877 razy