Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINMNYCH 2012-2013

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2012-2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.271.2.2011 D.SM. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2012-2013
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Urząd Miejski w Orzyszu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego Urząd Miejski w Orzyszu
Adres zamawiającego Giżycka 15
Kod Miejscowość 12-250 Orzysz
Telefon: 87/4241040, 87/4241060
Faks: 87/4241050
adres strony internetowej www.bip.orzysz.pl
adres poczty elektronicznej um@orzysz.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.orzysz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (miejsce, pok. nr 42 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, likwidacja skutków śliskości pośniegowej i gołoledzi na drogach i placach gminnych
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV:90.21.20.00-6 - Usługa odśnieżania
CPV:90.21.30.00-3- Usługa usuwania oblodzeń
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę zadań - części zamówienia - zadania od 1 do n.
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1
1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 obejmuje "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2012-2013 w rejonie I.
Rejon I
Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowy kolonijnej w sołectwach Cierzpięty, Drozdowo-Zastrużne, Dąbrówka, Chmielewo, Dziubiele, Tuchlin, Suchy Róg, Wężewo, Okartowo, Grzegorze, Mikosze, Nowe Guty, Gaudynki, Szwejkówko, według potrzeb drogi gminne w Orzyszu, oraz wykonywanie wymienne przez wykonawców usług w rejonach wg potrzeb.

Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 obejmuje "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Orzysz w sezonie 2012-2013 w rejonie II.
Rejon II
Drogi gminne publiczne i gminne dojazdowe do zabudowań kolonijny
w sołectwach: Ublik, Góra, Pianki, Grądy, Odoje, Czarne, Strzelniki, Rostki Skomackie, Ogródek, Klusy, Wierzbiny, według potrzeb drogi gminne w Orzyszu, oraz wykonywanie wymienne przez wykonawców usług w rejonach wg potrzeb.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
Od 01-01-2012 do 30-04-2013
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów lub osób fizycznych na udostępnienie sprzetu
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.
VIII. Informacja na temat wadium:
zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Lp.Nazwa kryterium Waga
1CENA 100%

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia:
2011-12-15 do godz. 09:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Orzyszu
Giżycka 15
12-250 Orzysz
pokój nr 4
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia:
2011-12-15, o godz. 09:05
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Orzyszu
Giżycka 15
12-250 Orzysz
Pokój nr 42
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
NIE DOTYCZY
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
NIE DOTYCZY
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
XVI. Termn zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr ogłoszenia 320959 - 2011 . Data zamieszczenia 2011-12-06____________________________________
Burmistrz Orzysza

Data powstania: wtorek, 6 gru 2011 14:07
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2011 19:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:48
Opublikował(a): Dariusz Smakosz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2278 razy