Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Stawki podatków i opłat na 2012r.

W dniu 30 listopada 2011r. r. na sesji Rady Miejskiej w Orzyszu ustalono stawki podatków
i opłat, które będą obowiązywać w naszej Gminie do naliczania w/w należności na 2012 rok:

1. Uchwała Nr XIV/111/11 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
– obniżono średnią ustawową cenę żyta z kwoty 74,18 zł za 1q do kwoty 32,00 zł za 1q.

2. Uchwała Nr XIV/110/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, ustalone stawki:
- od budynków mieszkalnych – 0,53 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,44 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udziałem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- od budynków gospodarczych, dla których stawka wynosi – 4,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od garaży, dla których stawka wynosi – 6,91 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ,
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1 m2 powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,43 zł od 1 m2 powierzchni z wyjątkiem:
- zajętych na cele mieszkaniowe, dla których stawka wynosi – 0,16 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni.

3. Uchwała Nr XIV/113/11 w sprawie wysokości opłaty targowej, ustalono następujące dzienne stawki na targowisku miejskim w Orzyszu:
- z samochodu ciężarowego - 31,00 zł,
- z samochodu dostawczego i osobowego – 18,00 zł,
- z urządzeń pod zadaszeniem, podestu, stołu, namiotu – 20,00 zł,
- z ręki, koszyka oraz z pozostałych miejsc zajętych pod towar o powierzchni do 1 m2 –
12,00 zł,
W innych miejscach na terenie miasta poza wyznaczonym targowiskiem wysokość opłaty targowej ustala się wg stawek obowiązujących na targowisku miejskim. Opłata targowa na targowisku miejskim pobierana jest w sobotę (dzień targowy) w wysokości 100% dziennej stawki, natomiast w pozostałe dni tygodnia w wysokości 50% dziennej stawki.

4. Uchwała Nr XIV/114/11 w sprawie opłaty miejscowej - ustalono dzienne stawki opłaty w wysokościach:
- od dzieci i młodzieży uczącej się - 1,50 zł,
- od pozostałych osób - 2,00 zł.

Wzory obowiązujących formularzy można pobrać na stronie

www.bip.orzysz.pl , zakładka prawo miejscowe
- kadencja 2010 – 2014 , uchwała Nr XIV/115/11
z dnia 30 listopada 2011r.

opracowała: K. Harłożyńska
Data powstania: wtorek, 6 gru 2011 10:24
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2011 10:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:17
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 1692 razy