Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych, samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego oraz autobusu szkolnego.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
(t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm.) Gmina Orzysz zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Gmina Orzysz
Adres zamawiającego: ul. Giżycka 15
Kod Miejscowość: 12-250 Orzysz
Telefon: 0-87 424 10 60
Faks: 0-87 424 10 50
adres strony internetowej: www.bip.orzysz.pl
adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.orzysz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (miejsce, pok. nr 48). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1.1 Bezgotówkowy zakup paliw:
a) do samochodów służbowych i pożarniczych:
- Urzędu Miejskiego i Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się w Gminie Orzysz
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Domu Kultury
- Zakładu Robót Publicznych
- Administracji Budynków Komunalnych
b) do autobusu szkolnego:
- Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół i Przedszkoli,
c) do sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych (motopompy, pompy, piły itp.)
1.2 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne rodzaje paliwa: benzyna bezołowiowa PB95 / olej napędowy ON.
a) oferta częściowa nr 1 na zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 - w ilości 6 332 dm3;
b) oferta częściowa nr 2 na zakup oleju napędowego ON - w ilości 22 334 dm3;
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
Benzyna bezołowiowa - 09132100-4
Olej napędowy - 09134100-8

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji – od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
5. Ocena ofert w zakresie poszczególnych zadań będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie jednego zadania nie powoduje automatycznie odrzucenia jego oferty w zakresie innego zadania.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert:
2.1 wartość stałego opustu na 1 dm3 paliwa, który będzie każdorazowo udzielany w dniu zakupu w 2012 r.
2.2 wartość opustu na 1 dm3 paliwa (Pb95, ON) - 100%

wartość opustu na 1 litrze paliwa oferty badanej
---------------------------------------------------------------- x 100 %
najwyższa ofertowa wartość opustu na 1 litrze paliwa

Przyjmuje się, że 1%=1pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów odrębnie dla każdego paliwa.
2.3 Odległość stacji paliw od Zamawiającego:
- 0 – 7 km – 100 pkt
- 7 – 25 – 50 pkt
- powyżej 25 km – 0 pkt.
2.4 Wykonawca, który uzyska najwyższą sumę punktów dla danego rodzaju paliwa, zostanie zaproszony do podpisania umowy na sprzedaż:
- benzyny bezołowiowej Pb 95
- oleju napędowego ON
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
4. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 09.12.2011 r. do godz. 14:00 składania ofert w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz Biuro Obsługi Interesanta – pok. 4 (parter).

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 09.12.2011 r. o godz. 14:10 otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz Sala Posiedzeń – nr 1 (parter).

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz
z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVII. Termin przekazania ogłoszenia o zamówieniu do BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 404630 - 2011 data zamieszczenia: 30.11.2011 r.
Data powstania: środa, 30 lis 2011 13:25
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2011 10:54
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:43
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 2252 razy