Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Z a r z ą d z e n i e Nr 134/11

Burmistrza Orzysza z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
Na podstawie art. 266 ust. 2 oraz art. 265 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XLVII/ 359/10 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących trybowi zatwierdzania wykonania budżetu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.
§ 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

§ 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu do:
1. Rady Miejskiej w Orzyszu.
2. Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Elblągu
w terminie określonym w obowiązujących przepisach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

z. up. Burmistrza
mgr inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Data powstania: piątek, 5 sie 2011 08:52
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 08:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:10
Opublikował(a): Krystyna Harłożyńska
Zaakceptował(a): Krystyna Harłożyńska
Artykuł był czytany: 1661 razy