Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty nr sprawy RGI.271.3.2011.K.Ch.

RGI.271.3.2011.K.CH
ORZYSZ, 2011-08-02

Spółdzielnia Wielobranżowa "NIEGOCIN" ul. MAZURSKA 3, 11-500 GIŻYCKO swniegocin@neo.pl

"Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe" w Piszu sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, pdm_pisz1@poczta.onet.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo -Handlowe "BARD" spółka z o.o. w Ełku ,ul. Towarowa 13 , bard@miastoelk.pl

www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi

TABLICA, OGŁOSZEŃ

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Numer sprawy: RGI.271.3.2011.K.CH.
Nazwa zadania: REMONT DROGI GMINNEJ W SOŁECTWIE STRZELNIKI

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Wielobranżowa "NIEGOCIN",
adres wykonawcy ul. MAZURSKA 3, 11-500 GIŻYCKO

Uzasadnienie wyboru: oferta Nr 1 jest najkorzystniejszą ofertą w zbiorze ofert nie podlegających odrzuceniu , oferta uzyskała 98,81 punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny ofert.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-08-08.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Wielobranżowa "NIEGOCIN"
Adres Wykonawcy: ul. MAZURSKA 3, 11-500 GIŻYCKO
Cena oferty brutto: 213.698,47
Liczba pkt. w kryterium cena: 78,81
Liczba pkt w kryterium termin realiz.: 20
bilans punktów: 98,81

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe" w Piszu sp. z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Czerniewskiego 2, 12-200 PISZ
Cena oferty brutto: 210.431,65
Liczba pkt. w kryterium cena: 80
Liczba pkt w kryterium termin realiz.: 11,20
bilans punktów: 91,20

Lp.: 3
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo -Handlowe BARD spółka z o.o.
Adres Wykonawcy: ul. Towarowa 13 , 19-300 EŁK
Cena oferty brutto: 266.805,01
Liczba pkt. w kryterium cena: 63,10
Liczba pkt w kryterium termin realiz.: 7,77
bilans punktów: 70,87


2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

____________________________________
BURMISTRZ ORZYSZA

z upow.Burmistza
Z-ca Burmistrza
mrg inż. Ewa Maria Polkowska-Krupa
Data powstania: wtorek, 2 sie 2011 11:21
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2011 15:01
Data przejścia do archiwum: środa, 10 sie 2011 07:32
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 1315 razy