Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Orzyszu

1.Urząd działa według zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, poszczególne wydziały i stanowiska pracy,
6) wzajemnego współdziałania,
7) kontroli wewnętrznej.
2.Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
3.Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.
4.Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
5.Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.
6.Urzędem kieruje Burmistrz przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań.
1.Zastępca Burmistrza:
1)podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
2)jest jednocześnie Szefem Gminnego Zespołu Reagowania, powołanego dla potrzeb zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi i organizuje pracę tego Zespołu.
3)odpowiada za wykonanie zadań Gminy związanych między innymi:
a)z rozwojem społeczno-gospodarczym,
b)z planowaniem przestrzennego zagospodarowania Gminy,
c)ze strategią rozwoju Gminy,
d)z porządkiem publicznym,
e)nadzorem nad jednostakami i spółkami gminnymi
4) uprawniony jest do podejmowania wszystkich decyzji za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza.

2.Sekretarz Gminy:
1)zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:
a) zapewnia warunki przestrzeganie prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
b) koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje ich współpracę,
c) czuwa nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
d) przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców,
e) pełni ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
f) podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza i Zastępcy Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez w.w.,
g)analizuje propozycje zakresów czynności na stanowiskach pracy, które opracowują kierownicy referatów i przedkłada Burmistrzowi wnioski w tym zakresie,
h) przedkłada Burmistrzowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu,
i) koordynuje działaniami Urzędu związanymi z wyborami, referendami i spisami,
j) zapewnia koordynacje współdziałania z organami sołectw w zakresie wykonywania przez nie zadań Gminy,
k) nadzoruje zapewnienie przez Urząd sprawnej obsługi Rady Miejskiej i jej organów,
2) jest jednocześnie Zastępcą Szefa Gminnego Zespołu Reagowania, powołanego dla potrzeb zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi oraz członkiem grupy planowania cywilnego, wchodzącego w skład tego Zespołu,
3) uprawniony jest do podejmowania wszystkich decyzji za wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Burmistrza.

3.Skarbnik Gminy:
1)zapewnia prawidłową gospodarkę finansową Gminy oraz wykonuje zadania określone w odrębnych przepisach prawa, należące do głównego księgowego budżetu.
2) Do zadań Skarbnika w szczególności należy:
a) prowadzenie rachunkowości jednostki,
b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
c) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych,
d) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
e) nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących terminowego opracowywania projektu budżety Gminy,
f) opracowywanie projektu układu wykonawczego budżetu,
g) przygotowywanie niezbędnych projektów zmian w budżecie,
h) opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań budżetowych oraz rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej,
i) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy, w tym między innymi:
-udzielanie instruktażu i pomocy oraz prowadzenie niezbędnych uzgodnień z jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu planów finansowych tych jednostek,
-zatwierdzanie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy,
-zatwierdzanie preliminarzy finansowych sporządzanych przez wydziały i poszczególne stanowiska w Urzędzie,
-prowadzenie kontroli finansowej w jednostkach organizacyjnych Gminy,
-udzielanie pracownikom Urzędu i jednostkom powiązanym z budżetem Gminy instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów finansowych,
- przekazywanie środków finansowych jednostkom budżetowym i sołectwom -stosownie do zapisów uchwalonego budżetu Gminy,
- kontrola długu publicznego Gminy i równowagi budżetowej,
j)kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
k)kontrasygnowanie oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
l)zapewnienie obsługi księgowo-kasowej Urzędu,
m)organizowanie i nadzór obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
n)wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza i zastrzeżonych dla Skarbnika,
3)Skarbnik Gminy wykonuje zadania naczelnika wydziału finansowego,
4)zakres upoważnień Skarbnika Gminy określany jest w zakresie czynności, obowiązków i upoważnień.
3. Kierownicy poszczególnych wydziałó kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań wydziałów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Burmistrzem, są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
4.Pracownicy Urzędu zobowiązani są do wykonywania zadań wynikających z indywidualnego podziału czynności, do przestrzegania zakresu swoich kompetencji a także do współdziałania ze sobą w wykonywaniu zadań Urzędu. Wydziały realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w zakresie ich właściwości rzeczowej.

Data powstania: piątek, 15 lip 2011 10:04
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2011 10:06
Data edycji: środa, 27 maj 2015 15:00
Opublikował(a): Monika Łępicka-Gij
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 4025 razy
Ilość edycji: 1