Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Orzysza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.
Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) Burmistrz Orzysza ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

Członkami komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ogłaszanych na zadania publiczne do realizacji w 2011 roku mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1.reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje (podmioty) biorące udział w danym otwartym konkursie ofert,
2.posiadają pisemne upoważnienie do reprezentacji organizacji, o ile nie wynika to z aktualnego wyciągu z KRS, ewidencji lub innego dokumentu potwierdzającego status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących (kserokopię dokumentu należy dołączyć do zgłoszenia).
Zadaniem komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadań publicznych złożonych do danego otwartego konkursu ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Zgłoszenia przedstawicieli do komisji konkursowych należy przesłać lub złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Giżycka 15, 12-250 Orzysz w terminie do dnia 11 kwietnia 2011r. Decyduje data rejestracji w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Formularz zgłoszenia kandydata do komisji konkursowych w załączeniu do niniejszego ogłoszenia do pobrania na stronie www.orzysz.pl, www.bip.orzysz.pl lub w pok. Nr 34 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 28 mar 2011 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 28 mar 2011 14:25
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Monika Łępicka-Gij
Artykuł był czytany: 2103 razy