Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.IV.341-01/11. Nazwa zadania: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Kuncewicz-Krajewska, Bystry 26, 11-500 Giżycko

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował najniższą cenę

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2011-02-24.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

1. Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Kuncewicz-Krajewska:
Bystry 26, 11-500 Giżycko

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji -7,65 zł brutto (85 pkt)

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu młodego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji- 2,46 zł brutto (5 pkt)

Cena jednostkowa za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa i przewiezienie go do schroniska oraz przygotowanie psa do wejścia do schroniska ( czipowanie i obsługa weterynaryjna) lub dostarczenie psa, który pogryzł człowieka do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji - 61,50 zł brutto (10 pkt).

Łączna liczba pkt. w kryterium cena: 100

2.Nazwa wykonawcy: EKO-AR Sp. z o.o.
Koleśniki 2, 19-314 Kalinowo

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu dorosłego psa w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji - 8,98 zł brutto (72,41 pkt).

Cena jednostkowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu młodego psa w wieku do 3 miesięcy w schronisku licząc od dnia przyjęcia psa do schroniska do dnia zdjęcia go z ewidencji - 5,54 zł brutto (2,22 pkt).

Cena jednostkowa za każdorazowe odłowienie zgłoszonego psa i przewiezienie go do
schroniska oraz przygotowanie psa do wejścia do schroniska ( czipowanie i obsługa weterynaryjna) lub dostarczenie psa, który pogryzł człowieka do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji - 200 zł brutto (3,08 pkt).

Łączna liczba pkt w kryterium cena : 77.71

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2)odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2)zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm)

Burmistrz
(-) Tomasz Jakub Sulima
Data powstania: środa, 16 lut 2011 15:03
Data opublikowania: środa, 16 lut 2011 15:31
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:06
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2363 razy