Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ

nr postępowania Z.U.K.271-1/2011


TABLICA OGŁOSZEŃ
www.bip.orzysz.pl
Orzysz: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ORZYSZ ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ STACJI ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH ZE ZINTEGROWANYM URZĄDZENIEM ROZDRABNIAJĄCYM. Numer sprawy: ZUK.271-1/2011.
Numer ogłoszenia: 53987 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy sp. z o.o. , ul. Wyzwolenia 5, 12-250 Orzysz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 4237016, faks 87 4237016.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ORZYSZ ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ STACJI ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH ZE ZINTEGROWANYM URZĄDZENIEM ROZDRABNIAJĄCYM. Numer sprawy: ZUK.271-1/2011..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ORZYSZ ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ STACJI ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH ZE ZINTEGROWANYM URZĄDZENIEM ROZDRABNIAJĄCYM. W zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem zamówienia jest; 1. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla miejscowości Wierzbiny oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbiny . SIEĆ WODOCIAGOWA Długość sieci wodociągowej PVC 160mm L= 3 826,00 m PVC 110mm L= 1 428,00 m PVC 90mm L= 514,00 m PVC 75mm L= 252,00 m Długość przyłączy wodociągowych PE 40, długość L= 1 740,00m KANALIZACJA SANITARNA Długość kanalizacji grawitacyjnej; PP-B Dn 200mm L=373,00m, PP-B Dn 150mm L= 28,00m Długość rurociągu tłocznego z przepompowniami: Przepompownia - PW1 PE 110mm L= 3 126,00m PE 75mm L= 154,00m PE 63mm L= 1 384,00m PE 50mm L= 9,00m PE 40mm L= 996,00m Długość rurociągów z pompowni lokalnych PE 75mm L= 863,00m PE 50mm L= 115,00m PE 40mm L= 340,00m Długość przyłączy kanalizacji sanitarnej PP-B Dn 150mm L=353,00m 2. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków na ulicy Klonowej, Kwiatowej, Słonecznej i Polnej w miejscowości Orzysz. SIEĆ WODOCIAGOWA Długość sieci wodociągowej PVC 160mm L= 1 710,00 m PVC 110mm L= 69,00 m PVC 90mm L= 427,00 m Długość przyłączy wodociągowych PE 40 - L= 290.00m KANALIZACJA SANITARNA Długość kanalizacji grawitacyjnej; PP-B Dn 200mm L= 2 226,00m, PP-B Dn 150mm L= 84,00m Długość rurociągu tłocznego z przepompowniami: Przepompownia - PP1 PE 63mm L= 391,00m Przepompownia -PP2 PE 50mm L= 181,00m Przepompownia PP3 PE 50mm L= 403,00m Przepompownia -PK1 PE 110mm L= 116,00m PE 90mm L= 250,00m Długość przyłączy kanalizacyjnych PP-B Dn 150-200 L= 354,00m 3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla zabudowy jednorodzinnej przy ul. Osiedle Robotnicze, 22 Lipca, Słowackiego, Śniardwy, Krótkiej, Suwalskiej, Zacisze i Kajki miejscowości Orzysz. KANALIZACJA SANITARNA Długość rurociągów grawitacyjnych: PVC 200mm L= 1688,50m PVC 160mm L= 188,50m PCV AROT 110mm L=150m Dodatkowo kanalizację istniejąca na odcinku S1ist. - S7ist. należy przebudować z zastosowaniem rur PEHD. Odcinek od S1ist.-S3ist. wykonać metodą bez wykopową z zastosowaniem technologii burstliningu statycznego, odcinek S3ist. - S7ist. wykonać metodą wykopu ręcznego , umocnionego. Rurociągi wykonać z rur PEHD, PE 100, SDR 11 Długość sieci przebudowywanej PEHD 250mm L = 61,00m. (S1ist.-S3ist.) PEHD 250mm L= 80,00m (S3ist-S7ist.) Długość rurociągu tłocznego z przepompowniami; P1 - PE 90mm L= 557,00m P2 - PE 75mm L= 187,00m P3 - PE 63mm L= 112,00m Przyłącza kanalizacyjne Długość przyłączy kanalizacyjnych PVC 150mm L= 1107m 4.Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu do EKOMATRINY KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA Długość rurociągu z przepompownią PM EOMARINA PE 75mm L= 2.320,00m SIEĆ WODOCIĄGOWA Długość sieci wodociągowej PCV 160mm L= 2305,00m 5. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym oraz sieci wodociągowej z przyłączami dla terenu w rejonie ulicy 1-go Maja, Leśnej i Ełckiej w miejscowości Orzysz. SIEĆ WODOCIĄGOWA PE 160mm L = 324,50m PE 110mm L= 838,50m PE 90mm L= 10,10m Przyłącza wodociągowe PE DN32mm L= 168,10m PE DN 40mm L= 44,70m KANALIZACJA SANITARNA Kanalizacja grawitacyjna Długość rurociągów grawitacyjnych PVC 200mm L= 1652,60m PVC 160mm L= 207,70m Kanalizacja tłoczna Długość rurociągu z przepompownią PE 90mm L= 35,00m 6.Dostawa i montaż automatycznej stacji odbioru ścieków dowożonych, ze zintegrowanym urządzeniem rozdrabniającym na terenie oczyszczalni ścieków w Mikoszach. Stacja kontenerowa o wymiarach 1400mm x 2400mm UWAGA szczegółowe przedmiary robót, rysunki i opisy całego przedmiotu zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ. (Zał. od nr 10.1do 10 .3).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100.000,00zł, słownie: sto tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Konto Warmińsko -Mazurski Bank Spółdzielczy nr konta 78 9364 0000 2003 0017 7517 0001 z adnotacją wadium - ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE ORZYSZ oraz DOSTAWA I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ STACJI ODBIORU ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH, ZE ZINTEGROWANYM URZĄDZENIEM ROZDRABNIAJĄCYM 2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3. w gwarancjach bankowych, 4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 w terminie 2011-03-04, sposób przekazania: dokument należy umieścić na stronie pierwszej w teczce oferty Wykonawcy , lub przekazać komisji na sesji otwarcia ofert przed procedurą otwarcia ofert. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o metodą warunku granicznego spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów złożonych w ofercie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
minimum trzy referencje wystawione na producenta stacji zlewnej z rozdrabniaczem
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.orzysz.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy sp. z o.o. Wyzwolenia 5 12-250 Orzysz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.03.2011 godzina 10:30, miejsce: Zakład Usług Komunalnych Spółka Gminy sp. z o.o. Wyzwolenia 5, w sekretariacie firmy 12-250 Orzysz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dofinansowanie w ramach R. P. O. Warmia i Mazury 2007-2013 , Działanie 6.1Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę , rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska. Poddziałanie 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa. Umowa nr UDA-RPWM.06.01.02-28-0004/10-00 Z DNIA 08.12.2010R..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Dyrektor Zarządu Waldemar Kononiuk
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 14 lut 2011 11:48
Data opublikowania: wtorek, 15 lut 2011 15:19
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:06
Opublikował(a): Krystyna Chludzińska
Zaakceptował(a): Jarosław Kubrak
Artykuł był czytany: 3765 razy