Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: GKR.IV.341-01/11 Nazwa zadania: Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz oraz ich utrzymanie
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Urząd Miejski w Orzyszu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego: Urząd Miejski w Orzyszu
Adres zamawiającego: Giżycka 15
Kod Miejscowość: 12-250 Orzysz
Telefon: 87 424 10 40
Faks: 87 42410 50
Adres strony internetowej: www.um.orzysz.pl; www.bip.orzysz.pl
Adres poczty elektronicznej: um@orzysz.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7:30-15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.orzysz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Miejski w Orzyszu pokój nr 42). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie opieki nad bezdomnymi psami. W zakresie usługi są zadania :
1) przyjęcie do schroniska, na podstawie protokołu przekazania, psów wyłapanych z terenu gminy Orzysz, przebywających w Przedsiębiorstwie Prowadzenia Schronisk dla Bezdomnych Zwierząt Anna Maria Krajewska-Kuncewicz Bystry 26, 11-500 Giżycko w ilości około 34 sztuk.
2)wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Orzysz i przewożenie ich do schroniska a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 26.08.1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116 poz. 753) po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym;
3) dokonanie odłowu psa, który pogryzł człowieka i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu poddania obserwacji w czasie nie dłuższym niż 4 godziny, w pozostałych przypadkach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia;
4) przyjmowanie bezdomnych psów do schroniska z terenu gminy Orzysz;
5) prowadzenie obserwacji przyjętych psów w okresie kwarantanny;
6) dozór i utrzymanie wyłapanych psów z terenu gminy Orzysz;
7) kompleksowa opieka weterynaryjna ;
8) prowadzenie elektronicznej identyfikacji psów przyjmowanych do schroniska;
9) prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych psów;
10) prowadzenie działań, zmierzających do czynnej adopcji psów oraz przekazywania ich nowym opiekunom;
11) zapewnienie rotacji 100% w skali roku polegającej na tym, że ilość psów, za które Gmina będzie ponosić miesięczne opłaty nie może być większa niż suma psów wyłapanych w okresie 12 miesięcy z terenu gminy Orzysz, licząc wstecz od ostatniego dnia miesiąca, za który jest wystawiona faktura i nie większa od ilości faktycznie przebywających w schronisku psów wyłapanych z terenu gminy Orzysz nie oddanych do adopcji.
W pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy, w ramach rotacji w każdym miesiącu tego roku należy oddać do adopcji co najmniej trzy psy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
98.30.00.00-6 – różne usługi
85.20.00.00-1 – usługi weterynaryjne
98.38.00.00-0 - usługa psiarni
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Od podpisania umowy do 31.12.2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Najniższa cena

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-02-11 do godz. 13:45
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
Kod 12-250
Pokój nr 11

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-11 o godz.14:00
w siedzibie zamawiającego
Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
Kod 12-250
Pokój nr 44

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 40111-2011 Data zamieszczenia 2011-02-03

Burmistrz Orzysza


Data powstania: czwartek, 3 lut 2011 14:03
Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2011 14:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:05
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2602 razy