Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Prywatne GLOBO, Barbara Sułkowska ul. Dąbrowskiego 2,
11 - 100 Giżycko

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-12-20.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
---------------------------------------------------------------------------

Lp.: 1
Nazwa wykonawcy: PHU "RENOMA"
Adres Wykonawcy: ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz
Cena oferty brutto: 49 774,96 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 98,83 pkt

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Prywatne "GLOBO"
Adres Wykonawcy: ul. Dąbrowskiego 2, 11-500 Giżycko
Cena oferty brutto: 49 193,40 zł
Liczba pkt. w kryterium cena: 100 pkt

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, ż podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).
Data powstania: wtorek, 28 gru 2010 11:21
Data opublikowania: środa, 29 gru 2010 09:00
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 lip 2015 13:03
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Władysław Pszczółkowski
Artykuł był czytany: 2042 razy