Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji
Zarządzenie Nr 125/2010
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 maja 2010 r.


w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. "Upowszechnianie
i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , w związku z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i Uchwałą Nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie zadania publicznego pn. "Upowszechnianie
i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych"
zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania,
o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1) Izabela Bańkowska - Referent w Referacie Spraw Społecznych i Promocji.
2) Teresę Nagórską - Zastępca Głównego Księgowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych i Promocji i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Jan Aleszczyk


Załącznik
do Zarządzenia Nr 125/2010
Burmistrza Orzysza
z dnia 25 maja 2010r.Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn.: "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych"Lp.
Nazwa organizacji i programu Kwota dotacji (w zł)

1.
Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu pt. „ Sporty całego świata”
3.800,-Data powstania: środa, 26 maj 2010 08:27
Data opublikowania: środa, 26 maj 2010 09:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:11
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1748 razy