Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Orzysza z dnia 25.05.2010r.

w sprawie dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego ma Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/151/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i Uchwałą Nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Orzysz
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przyznaje się dotację dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego na Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz”.

§ 2.
Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania,
o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1) Katarzynę Owczarek – Inspektora w Referacie Ogólno Organizacyjnym
i Spraw Obywatelskich.
2) Teresę Nagórską - Zastępca Głównego Księgowego.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Skarbnikowi Gminy Orzysz.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn.
„Zapewnienie gotowości ratowniczej i realizacji zadań z zakresu ratownictwa wodnego ma Jeziorze Orzysz i sąsiednich akwenach w Gminie Orzysz̶

Nazwa organizacji: Mazurska Służba Ratownicza Okartowo 12-250 Orzysz
Kwota dotacji (w zł):20 000,00 zł

Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 14:54
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 15:28
Opublikował(a): Katarzyna Owczarek
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2096 razy