Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 123 /2010

Burmistrza Orzysza z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. " Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) , w związku z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/151/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., w prawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i Uchwałą Nr LIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie zadania publicznego pn. "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju".
zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania,
o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1) Joannę Koronkiewicz – inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
2) Teresę Nagórską - Zastępca Głównego Księgowego.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Jan AleszczykZałącznik
do Zarządzenia Nr 123 /2010
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 maja 2010r.Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych,
którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn :"Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju".


Nazwa organizacji i nazwa projektu

Mazurskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu; projekt pn. "Ekologiczna Akademia Rowerowa" 2.300,00 złNZOZ Stowarzyszenie "MONAR" Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny;projekt pn. "Budowanie wrażliwości ekologicznej wśród młodzieży" 5.700,00 zł


Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 14:21
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 14:48
Opublikował(a): Joanna Koronkiewicz
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2083 razy