Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie

Zarządzenie Burmistrza w sprawie przyznania dotacji
Zarządzenie Nr 122/2010
Burmistrza Orzysza
z dnia 24 maja 2010 r.


w sprawie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadania publicznego pn. Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizację letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, oraz z 2007r. Nr. 173 poz. 1218), w związku z § 10 ust. 1 Uchwały Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej
w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., w sprawie karty współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i Uchwałą Nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r., w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na wsparcie zadania publicznego pn. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka – „Szansa na…radosne wakacje 2010”, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania, o którym mowa w § 1 wyznacza się następujące osoby:
1) Barbarę Konopka – Inspektora w Referacie Spraw Społecznych i Promocji.
2) Teresę Nagórską- Podinspektora w Referacie Finansowym.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych i Promocji i Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Jan Aleszczyk

Załącznik do
Zarządzenia Nr 122/2010
Burmistrza Orzysza


Wykaz podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którym przyznano dotację na realizację zadania publicznego pn. Organizacja letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka – „Szansa na…radosne wakacje 2010”


Lp. Nazwa organizacji Kwota dotacji (w zł)
1. Orzyskie Stowarzyszenie Pracowników i Przyjaciół Pomocy Społecznej „Szansa na…” 15.000,-
Data powstania: wtorek, 25 maj 2010 14:32
Data opublikowania: wtorek, 25 maj 2010 14:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:07
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 1912 razy