Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 103/10 Burmistrza Orzysza z dnia 06 maja 2010r

w sprawie powołania Komisji konkursowej w sprawie opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych ogłoszonych w 2010 roku.
Zarządzenie nr 103 /10
Burmistrza Orzysza
z dnia 06 maja 2010r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w sprawie opiniowania złożonych ofert
w otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych ogłoszonych w 2010 roku.


Na podstawie art. 15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze. zm.) oraz § 8 ust. 7 Uchwały Nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r., w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2010r. Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1.Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na wsparcie zadań publicznych ogłoszonych ujętych w Programie współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok w składzie:
1) p.. Jadwiga Gryncewicz - przedstawiciel UM w Orzyszu, Przewodnicząca Komisji.
2) p. Joanna Koronkiewicz - przedstawiciel UM w Orzyszu,
3) p. Barbara Konopka - przedstawiciel UM w Orzyszu,
4) p. Katarzyna Owczarek - przedstawiciel UM w Orzyszu,
5) p. Aldona Mataj - przedstawiciel organizacji pozarządowych ,
6) p. Justyna Wróblewska - przedstawiciel organizacji pozarządowych.

§ 2. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych zgodnie z ogłoszonymi otwartymi konkursami w 2010 roku oraz przedłożenie Burmistrzowi Orzysza propozycji co do wyboru ofert.

§ 3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej, o której mowa w § 1, stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia .

§4. Wzory typowych formularzy stosowanych przez Komisję Konkursową stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia:
1. wzór oświadczenia członka Komisji – załącznik nr 2
2. wzór indywidualnej karty oceny oferty – załącznik nr 3
3. stanowisko Komisji konkursowej – załącznik nr 4

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Z-cy Burmistrza .

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Orzysza

Jan Aleszczyk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/10
Burmistrza Orzysza
z dnia 06 maja 2010r.


Regulamin pracy Komisji Konkursowej

§ 1. 1. Komisja Konkursowa działa na posiedzeniach.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

§ 2. Z posiedzeń Komisji sporządzana jest dokumentacja zawierająca:
1) listę obecności,
2) oświadczenie członków Konkursowej,
3) indywidualna opinia ofert,
4) stanowisko Komisji Konkursowej,
5) protokół z posiedzenia Komisji .

§ 3. Komisja Konkursowa dokonuje oceny ofert złożonych w otwartym konkursie w oparciu o tryb
i kryteria podane w ogłoszeniu Burmistrza Orzysza z następującym podziałem klasyfikacji punktowej, w odniesieniu do poszczególnych kryteriów:
1)celowość oferty oraz zgodność zakresu rzeczowego oferty z w/w zadaniem- ilość punktów od 0-40,
2) rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, wkładu własnego, środków pochodzących z innych źródeł – ilość punktów od 0-20,
3) posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego potencjału kadrowego, ekonomicznego
i rzeczowego – ilość punktów od 0 – 10,
4) zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę – ilość punktów od 0-10,
5) osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu – ilość punktów od 0 – 10,
6) posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania – ilość punktów od – 0-10

Razem punktów : max 100 pktZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 103/10 Burmistrza Orzysza
z dnia 06 maja 2010r

Oświadczenie członka Komisji Konkursowej

Imię i nazwisko ...................................................................................................................
Oświadczam, co następuje:
1.. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – funkcja):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Jestem w inny sposób związany z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ( np. powinowactwo, pokrewieństwo):
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Nie będę uczestniczył w opiniowaniu ofert wyżej wymienionych podmiotów.

6 . W razie zmiany powyższych informacji podanych w moim oświadczeniu, zobowiązuję się do złożenia nowego oświadczenia we wskazanej formie. Nowe oświadczenie zostanie złożone przeze mnie natychmiast po wystąpieniu zmian.
Orzysz, dnia............................................. ................................................
Podpis członka Komisji konkursowejZałącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 103/10 Burmistrza Orzysza
z dnia 06 maja 2010r.

Indywidualna opinia oferty


Imię i nazwisko członka Komisji konkursowej ........................................................................................

Nr oferty ……………………………

Nazwa organizacji ........................................................................................................................................

Tytuł projektu: ……………………………………………………………………………………… …….

………………………………………………………………………………………………………………

Kryteria wyboru oferty maksyma-na liczba punktów Liczba przyznanych
punktów (opinia członka komisji)
1. Celowość oferty oraz zgodność zakresu rzeczowego oferty z w/w zadaniem 40
2. Posiadanie przez podmiot składający ofertę odpowiedniego potencjału kadrowego, ekonomicznego i rzeczowego 10
3. Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę 10
4. Osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu 10
5. Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji, wkładu własnego, środków pochodzących z innych źródeł
20
6. Posiadanie niezbędnych zezwoleń, upoważnień i decyzji, jeżeli są wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami i zasadami dotyczącymi rodzaju działalności lub proponowanego zadania
10
PODSUMOWANIE 100 punktów Suma przyznanych
punktów:Orzysz dnia: …………………..
Podpis członka Komisji konkursowej
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 103/10
Burmistrza Orzysza
z dnia 05 maja 2010r.


Stanowisko Komisji konkursowej

Nr oferty: …………………………….

Komisja Konkursowa w składzie:

1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. ……………………………………………….
4. ……………………………………………….
5. ……………………………………………….
6. ……………………………………………….

W sprawie oferty:
………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa podmiotu, organizacji)
………………………………………………………………………………………………………………

O przyznanie dotacji na:
………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa zadania z ogłoszenia i złożonego projektu)
………………………………………………………………………………………………………………

Średnia liczba punktów wynikająca z indywidualnej opinii oferty ……………………..

Komisja postanowiła zaopiniować ofertę: POZYTYWNIE / NEGATYWNIE

Kwota proponowanej dotacji: ……………………………………………………………...........................

Uwagi: ………………………………………………………………………………………………………............

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………


Orzysz, dnia …………. ………………………….
Podpis Przewodniczącego Komisji
Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2010 10:03
Data opublikowania: poniedziałek, 10 maj 2010 13:11
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:07
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2388 razy