Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 80/10 Burmistrza Orzysza z dnia 14 kwietnia 2010r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku.
Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze. zm.) oraz Uchwały Nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2010r. Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządza się, co następuje:

§ 1.1.Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w 2010r.

2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Lista otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Gminę Orzysz w 2010r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Orzyszu,
3. na stronie internetowej Gminy Orzysz.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Orzysza
Jan Aleszczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 80 /10
Burmistrza Orzysza
z dnia 14 kwietnia 2010r.


Wykaz konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przy udziale organizacji pozarządowych w 2010 r.

1.Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych
oraz osób niepełnosprawnych poprzez:
-organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
-promocję kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
-organizację zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
2. Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Orzysz.
3.Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizację letnich półkolonii profilaktyczno –terapeutycznych dla dzieci
i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.
4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.
Przedmiot współpracy:
a) wspieranie powszechnej edukacji ekologicznej,
b) upowszechnianie idei ochrony zwierząt,
c) wspieranie i promowanie działań z zakresu ochrony przyrody,
d) promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zachowań proekologicznych,
e) kształtowanie postaw proekologicznych związanych z korzystaniem ze środowiska, w tym konieczności
oszczędzania wody i energii oraz segregacji odpadów,
f) wspieranie działań promujących europejskie i polskie kampanie na rzecz ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju,
g) koordynacja i wspieranie działań na rzecz zwiększenia ekologicznej bazy dydaktycznej,
w tym tworzenia przyrodniczych i ekologicznych ścieżek dydaktycznych oraz tworzenia zaplecza do działań
proekologicznych,
h) pomoc w organizowaniu szkoleń specjalistycznych, mających na celu propagowanie działań proekologicznych,
i) wspieranie rozwoju i promowanie proekologicznych środków transportu, w tym komunikacji zbiorowej i rowerowej.
5. Ratownictwo i ochrona ludności poprzez zabezpieczenie ratownicze na jeziorze Orzysz
i akwenach sąsiednich Gminy Orzysz. Przedmiot współpracy:
a) zabezpieczenie ratownicze oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub zagubiły się na wodzie lub lodzie
poprzez prowadzenie rejsów patrolowych,
b) prowadzenie dyżurów obserwacyjnych z posterunków brzegowych,
c) wystawianie sekcji do obstawy zawodów i innych imprez sportowych i wędkarskich na wodzie lub lodzie przy użyciu
jednostek ratowniczych.
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Data powstania: wtorek, 20 kwi 2010 15:14
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2010 15:32
Opublikował(a): Iwona Borzymowska
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2126 razy