Urząd Miejski w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIII/313/10

UCHWAŁA Nr XLIII/313/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r., w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
UCHWAŁA Nr XLIII/313/10
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 marca 2010r.,
w sprawie programu współpracy na 2010 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), Rada Miejska
w Orzyszu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się program współpracy na 2010 rok Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący

Wiesław Wasilewski

Załącznik do Uchwały Nr XLIII?313/10
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 31 marca 2010r.


Program współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Program wskazuje cele, formy współpracy, zadania i zasady współpracy podejmowanej
w 2010 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w tym z placówkami oświatowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Orzysz.
2. Kierunki polityki gminy wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, ogólne formy i zasady współpracy gminy z organizacjami oraz regulamin przyznawania dotacji dla organizacji wymienione
i opisane zostały w karcie współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego przyjętą Uchwałą Nr XXX/515/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 03 marca 2005r., i Uchwały Nr XXXIV/560/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 czerwca 2005r., zmieniającej uchwałę w sprawie współpracy Gminy Orzysz wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
3. Roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu.

Rozdział II
Cele Programu

§ 2

1. Jako główny cel programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną
i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie Organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.
2. Cel główny programu planuje się zrealizować poprzez następujące cele szczegółowe:
1) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych,
2) zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej
w Gminie,
3) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych
i kulturalnych ,
4) integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy,
5) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,
6) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd.Rozdział III
Formy współpracy

§ 3

Współpraca z Organizacjami realizowana będzie w następujących formach:
1. Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:
1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tych zadań,
2)wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie
w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:
1) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy,
2) udział przedstawicieli Organizacji w sesjach Rady Miejskiej oraz Komisjach Rady Miejskiej,
3) przekazywanie przez Organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2010 r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z Programu,
4) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.
3. Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
1) organizowanie konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań Gminy,
2) informowanie Organizacji o planowanych sesjach Rady Miejskiej oraz posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, na których opiniowane i uchwalane będą projekty uchwał dotyczących zagadnień związanych z działalnością tych Organizacji,
3) udostępnienie projektów w/w uchwał na stronie internetowej Gminy.
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych
z przedstawicieli Organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, które może nastąpić w razie potrzeby w celu:
1) przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
2) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
3)przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
5. Inne formy współpracy:
1) udzielanie pomocy w miarę możliwości przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udzielania sali, potrzebnych materiałów, itp.,
2) organizowaniu otwartych spotkań pomiędzy Organizacjami a przedstawicielami samorządu,
3) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej Organizacjom, np.
w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
4) promowanie działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku,
5)nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze otwartego konkursu ofert,
6) bieżąca wymiana informacji między Urzędem a Organizacjami,
7) wspieranie Organizacji w poszukiwaniu środków finansowych i innych źródeł, zwłaszcza pomoc w pozyskiwaniu przez Organizacje partnerów zagranicznych
i środków z funduszy międzynarodowych, w szczególności z Unii Europejskiej,
8)udostępnianie nieodpłatnie obiektów będących własnością Gminy niezbędnych do realizacji zadań Organizacji.
Rozdział IV

Zadania publiczne realizowane przy udziale Organizacji w 2010 r.

§ 4

W roku 2010 Gmina przeznacza środki finansowe przewidziane na realizację następujących zadań :
1. Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych poprzez:
a) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) promocję kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
c) organizacja zajęć szkoleniowo-treningowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych.
2. Popularyzacja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie gminy Orzysz.
3. Ochrona i promocja zdrowia poprzez organizację letnich półkolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka.
4. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Przedmiot współpracy:
a) wspieranie powszechnej edukacji ekologicznej,
b) upowszechnianie idei ochrony zwierząt,
c) wspieranie i promowanie działań z zakresu ochrony przyrody,
d) promowanie idei zrównoważonego rozwoju i zachowań proekologicznych,
e) kształtowanie postaw proekologicznych związanych z korzystaniem ze środowiska, w tym konieczności oszczędzania wody i energii oraz segregacji odpadów,
f) wspieranie działań promujących europejskie i polskie kampanie na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
g) koordynacja i wspieranie działań na rzecz zwiększenia ekologicznej bazy dydaktycznej, w tym tworzenia przyrodniczych i ekologicznych ścieżek dydaktycznych oraz tworzenia zaplecza do działań proekologicznych,
h) pomoc w organizowaniu szkoleń specjalistycznych, mających na celu propagowanie działań proekologicznych,
i) wspieranie rozwoju i promowanie proekologicznych środków transportu, w tym komunikacji zbiorowej i rowerowej.
5. Ratownictwo i ochrona ludności poprzez zabezpieczenie ratownicze na jeziorze Orzysz
i akwenach sąsiednich Gminy Orzysz.
Przedmiot współpracy:
a) zabezpieczenie ratownicze oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub zagubiły się na wodzie lub lodzie poprzez prowadzenie rejsów patrolowych,
b) prowadzenie dyżurów obserwacyjnych z posterunków brzegowych,
c) wystawianie sekcji do obstawy zawodów i innych imprez sportowych i wędkarskich na wodzie lub lodzie przy użyciu jednostek ratowniczych.
6. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 5

1. Zakup sprzętu do realizacji zadania nie może przekroczyć 20% przyznanej dotacji.
2. Wynagrodzenie osób zatrudnionych do realizacji zadania nie może przekroczyć 30% wartości otrzymanej dotacji.
3. Własny wkład podmiotu w realizację nie może być mniejszy niż 20% kosztów zadania.§ 6

1. Organizacja realizująca zadania może wprowadzić zmiany w budżecie projektu, pod warunkiem , że :
1) nie wpływają one na realizację zasadniczych celów zadania, ani nie zmieniają zasadniczo jego zakresu merytorycznego,
2) zmiany ( przesunięcia) w ramach głównych pozycji budżetowych finansowych
z dotacji nie przekraczają 10 % danej pozycji.
2. W przypadku potrzeby zmiany w kosztorysie zadania przekraczającej 10% ogólnej kwoty zadania, organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest do wystąpienia z uzasadnioną prośbą do Burmistrza. Zmiana może być dokonana dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza w formie aneksu do umowy.

§ 7

Podstawowym kryterium decydującym o udzieleniu przez Burmistrza Orzysza wsparcia dla Organizacji, jest jej działalność na rzecz Gminy Orzysz i jej mieszkańców oraz spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa.

Rozdział V
Zasady współpracy

§ 8

1. Współpraca Gminy z Organizacjami opiera się na zasadach:
- pomocniczości,
- suwerenności stron,
- partnerstwa,
- efektywności,
- uczciwej konkurencji,
- jawności.
2. Zlecanie realizacji zadań Gminy Organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych,
w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje w 2010r. wynosi 57.000 zł.
5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać oferty na realizację zadań publicznych
w tym również tych, które są już realizowane w inny sposób także przez organy administracji publicznej.
6. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji z budżetu Gminy, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu tego zadania .
7. Burmistrz Orzysza powołuje Zarządzeniem komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach oraz określa regulamin jej pracy.
8. W skład komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Orzysza wchodzą przedstawiciele Burmistrza Orzysza oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty w art.3 ust. 3 biorące udział w konkursie.
9. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy.
10.Burmistrz Orzysza złoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji niniejszej uchwały,
nie później niż do 30 kwietnia 2011r.

Data powstania: wtorek, 20 kwi 2010 14:54
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2010 15:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 10 lip 2015 09:05
Opublikował(a): Barbara Konopka
Zaakceptował(a): Jadwiga Gryncewicz
Artykuł był czytany: 2247 razy